Zapytanie ofertowe. Digitalizacja akt z zespołu Akta miasta Wschowy cz. II

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

16 marca 2017

Znak Sprawy: O2.074.5.2017

Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Digitalizacja akt  z zespołu Akta miasta Wschowy cz. II  z zasobu Archiwum Państwowe-go w Zielonej Górze

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest digitalizacja  materiałów archiwalnych  liczących  674  poszytów, ksiąg i   akt luźnych  liczących 144 741 stron  ( wraz z okładkami 145 415 str.)  według załączonego zestawienia ( Zał. nr 1. ) z uwzględnieniem wymagań zapisanych w Zarządzeniu nr  14  Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z  dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie digitalizacji zasobu archiwalnego archiwów państwowych, http://archiwalna.archiwa.gov.pl/images/stories/zarz_14-2015.pdf, w tym:

 a) Z akt należy wykonać 1 kopię cyfrową wzorcową w formatach:

Rodzaj dokumentacji

Rozdzielczość ( na całej powierzchni skanowania|)

Format zapisu

Rozszerzenie pliku

Głębia i tryb koloru

Dokumenty tekstowe rękopiśmienne

300 ppi

TIFF 6.0 bez kompresji

.tif

24-bitowe RGB

Dokumenty tekstowe zawierające kolorowe elementy lub obiekty o istotnej wartości semiotycznej (adnotacje odręczne, ostemplowanie, pieczecie, ikonografię

600 ppi

TIFF 6.0 bez kompresji

.tif

24- bitowe RGB

b) Przeprowadzić wstępna kontrolę jakości w odniesieniu  wszystkich skanów
c) Wykonawca własnym transportem odbierze z siedziby  Zamawiającego i dostarczy do siedziby Zamawiającego materiał  przeznaczony do digitalizacji.
d) Akta przeznaczone digitalizacji są materiałem archiwalnym  w związku z tym konieczne jest zapewnienie im  należytej ochrony
e) Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie,  którą w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania, odstąpienia lub wypowiedzenia umowy Zamawiający będzie uprawniony do przeznaczenia go na pokrycie roszczeń z tego tytułu.

2. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1) formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 2 do oferty,

3. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
Cena powinna zawierać:
1) wartość netto całej usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;
3) wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą, oraz słownie;
4) cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;

4. Miejsce i termin złożenia oferty:
1) Ofertę należy złożyć do dnia  5 kwietnia 2017 r. w siedzibie zamawiającego,
2) Dopuszcza się złożenie oferty:
- w formie pisemnej na adres Archiwum Państwowe, Aleja Wojska Polskiego 67 a, 65-762 Zielona Góra,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@archiwum.zgora.pl

5. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz ofertowy należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

6.Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest :
- dr hab. Zbigniew Bujkiewicz – kierownik Oddziału  -  tel. 68 329 98 01-02

7. Informacje dodatkowe:
1) Zapytanie ofertowe jest składane w celu pozyskania wiedzy o wysokości środków koniecznych do wykonania digitalizacji akt miasta Wschowy w latach 2018-2019.
2) Otrzymana oferta nie zobowiązuje Archiwum do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego albo  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. / oraz nie wiąże stron.
3) Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
4) W celu oszacowania wartości zamówienia Wykonawca może na miejscu dokonać oglądu wymienianych akt.

Załączniki:
1. Zał. nr 1 . Zestawienie materiałów archiwalnych do digitalizacji z zespołu Akta miasta Wschowy cz. II
2. Zał. nr 2. Formularz wzoru oferty

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-03-16
Data publikacji:2017-03-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lasota
Liczba odwiedzin:1916