Zaproszenie do składania ofert. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej przy aplikowaniu o środki dla projektu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

20 marca 2017

Aktualizacja 29 marca 2017 r., Znak sprawy: O2.074.1.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000,00 Euro  na realizację zamówienia pod nazwą: 

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej przy aplikowaniu o środki dla projektu pn.: „Konserwacja, digitalizacja i udostępnianie akt miasta Wschowy i filmów dotyczących województwa zielonogórskiego, przechowywanych w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze” w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Infrastruktura zabytkowa

Uprzejmie informuje, ze termin składania ofert został przedłużony do 3 kwietnia 2017 r. do godz. 8,30.
Zamieniony został również formularz A.

 

20 marca 2017 r., Znak sprawy: O2.074.1.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000,00 Euro
na realizację zamówienia pod nazwą:

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej przy aplikowaniu o środki dla projektu pn.: „Konserwacja, digitalizacja i udostępnianie akt miasta Wschowy i filmów dotyczących województwa zielonogórskiego, przechowywanych w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze” w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Infrastruktura zabytkowa

1.     Nazwa i adres Zamawiającego :
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
65-762 Zielona Góra
Aleja Wojska Polskiego 67a
REGON 000001212
NIP 973 02 98 749
Nr telefonu: 68 329 98 01, czynny w dni robocze, w godzinach: 7,30 – 15,30

2.    Opis przedmiotu zamówienia.

2.1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na aktualizacji i uzupełnieniu istniejącej już  Analizy popytu- rynku, istniejącego Studium Wykonalności i innych dokumentów niezbędnych do złożenia Wniosku które stanowi zadanie 1 oraz przygotowanie projektu Wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami które są określone zasadami konkursu ogłoszonego  w ramach naboru: POIS.08.01.00-IP.05-00-001/17, która stanowi zadanie 2.

 2.2.Wstępny zakres projektu w ramach którego planowane jest aplikowanie o środki obejmuje:

 

ZADANIE

 WYKONAWCA

0)

Zadanie 0. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu

Nie kwalifikowane

a)

Przeprowadzenie analizy popytu – rynku na produkty projektu  (częściowo wykonane) 

Usługi obce

b)

Przygotowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie projektu na podstawie przeprowadzonej analizy popytu  (częściowo zrealizowane)

Zadanie własne

1)

Zadanie 1. Konserwacja i digitalizacja obrazu i dźwięku z taśm światłoczułych o szerokości 8 mm, 16 mm i 35 mm, licząca ogółem 441 filmów

Kwalifikowane

a)

Konserwacja materiałów archiwalnych – filmów 

Usługi obce

b)

Digitalizacja materiałów archiwalnych – filmów 

Usługi obce

c)

Wydanie materiałów archiwalnych w celu realizacji zadania 1

 

Zadanie własne

d)

Pobranie materiałów archiwalnych po realizacji zadania 1

 

Zadanie własne

e)

Sprawdzenie jakości digitalizacji przez 2 pracowników Archiwum rezultatów wykonania Zadania 1. Konserwacja i digitalizacja obrazu i dźwięku z taśm światłoczułych o szerokości 8 mm, 16 mm i 35 mm, licząca ogółem 441 filmów

Zadanie własne

f)

Sprawdzenie jakości digitalizacji przez 2 pracowników Archiwum rezultatów wykonania Zadania 1. Konserwacja i digitalizacja obrazu i dźwięku z taśm światłoczułych o szerokości 8 mm, 16 mm i 35 mm, licząca ogółem 441 filmów

Zadanie własne

g)

Przekazanie do Repozytorium Narodowego Archiwum Cyfrowego w celu trwałego przechowywania kopii wzorcowych - Quick Time Pro Res (obraz i dźwięk) 4:2:2 (bez kompresji), rozdzielczość HD wraz z zapewnieniem dostępu terminali w pracowni naukowej skanów pozyskanych w wyniku realizacji zadania nr 1

Zadanie własne

2)

Zadanie 2. Konserwacja materiałów archiwalnych liczących 705 poszytów i akt luźnych oraz 2 księgi liczących 69 024 strony (wraz z okładkami 70 080 str.) z zespołu nr 89/363 Akta miasta Wschowa z lat 1345 -1944  część I

Kwalifikowane

a)

Konserwacja materiałów archiwalnych – akta część I  (Usługi obce)

Usługi obce

b)

Wydanie materiałów archiwalnych w celu realizacji zadania 2

 

Zadanie własne

c)

Pobranie materiałów archiwalnych przez 2 pracowników po realizacji zadania 2

 

Zadanie własne

d)

Sprawdzenie jakości konserwacji przez 2 pracowników rezultatów wykonania przez Wykonawcę Zadania 2. Konserwacja materiałów archiwalnych liczących 705 podszytów i akt luźnych oraz 2 księgi liczących 69 024 strony ( wraz z okładkami 70 080 str.) z zespołu nr 89/363 Akta miasta Wschowa z lat 1345 -1944  część I

 

Zadanie własne

e)

Sprawdzenie jakości digitalizacji przez pracownika rezultatów wykonania przez Wykonawcę Zadania 4. Digitalizacja materiałów archiwalnych liczących 705 podszytów i akt luźnych oraz 2 księgi liczących 69 024 strony (wraz z okładkami 70 080 str.) z zespołu nr 89/363 Akta miasta Wschowa z lat 1345 -1944  część I

 

Zadanie własne

f)

Przekazanie do Repozytorium Narodowego Archiwum Cyfrowego w celu trwałego przechowywania kopii wzorcowych oraz przygotowanie do zamieszczenia i zamieszczenie na stronach www:szukajwarchiwach skanów pozyskanych przy realizacji zdania

Zadanie własne

3)

Zadanie 3. Konserwacja materiałów archiwalnych liczących 674 j.a. ksiąg, poszytów i akt luźnych liczących 144741 strony (wraz z okładkami 145 415 str.) z zespołu nr 89/363 Akta miasta Wschowa z lat 1345 -1944  część II

Kwalifikowane

a)

Konserwacja materiałów archiwalnych - akta część II  (Usługi obce)

Usługi obce

b)

Wydanie materiałów archiwalnych w celu realizacji zadania 3

 

Zadanie własne

c)

Pobranie materiałów archiwalnych po realizacji zadania 3

 

Zadanie własne

d)

Sprawdzenie jakości konserwacji przez pracownika pierwszego rezultatów wykonania przez Wykonawcę  Zadania 3. Konserwacja materiałów archiwalnych liczących 674 j.a. ksiąg, poszytów i akt luźnych liczących 144741 strony (wraz z okładkami 145 415 str.) z zespołu nr 89/363 Akta miasta Wschowa z lat 1345 -1944  część II

 

Zadanie własne

e)

Przekazanie do Repozytorium Narodowego Archiwum Cyfrowego w celu trwałego przechowywania kopii wzorcowych oraz przygotowanie do zamieszczenia i zamieszczenie na stronach www:szukajwarchiwach skanów pozyskanych przy realizacji zdania

 

Zadanie własne

4)

Zadanie 4. Digitalizacja materiałów archiwalnych liczących 705 poszytów i akt luźnych oraz 2 księgi liczących 69 024 strony (wraz z okładkami 70 080 str.) z zespołu nr 89/363 Akta miasta Wschowa z lat 1345 -1944  część I

Kwalifikowane

a)

Digitalizacja materiałów archiwalnych – akta część I  (Usługi obce)

Usługi obce

b)

Sprawdzenie jakości digitalizacji przez pracownika rezultatów wykonania przez Wykonawcę Zadania 4. Digitalizacja materiałów archiwalnych liczących 705 podszytów i akt luźnych oraz 2 księgi liczących 69 024 strony (wraz z okładkami 70 080 str.) z zespołu nr 89/363 Akta miasta Wschowa z lat 1345 -1944  część I

 

Zadanie własne

c)

Przekazanie do Repozytorium Narodowego Archiwum Cyfrowego w celu trwałego przechowywania kopii wzorcowych oraz przygotowanie do zamieszczenia i zamieszczenie na stronach www:szukajwarchiwach skanów pozyskanych przy realizacji zdania

 

Zadanie własne

5)

Zadanie 5. Digitalizacja materiałów archiwalnych liczących 674 j.a. ksiąg, poszytów i akt luźnych liczących 144741 strony (wraz z okładkami 145 415 str.) z zespołu nr 89/363 Akta miasta Wschowa z lat 1345 -1944  część II

Kwalifikowane

a)

Digitalizacja materiałów archiwalnych – akta część II (Usługi obce)

Usługi obce

b)

Sprawdzenie jakości digitalizacji przez pracownika rezultatów wykonania przez Wykonawcę  Zadania 5. Digitalizacja materiałów archiwalnych liczących 674 j.a. ksiąg, poszytów i akt luźnych liczących 144 741 strony ( wraz z okładkami 145 415 str.) z zespołu nr 89/363 Akta miasta Wschowa z lat 1345 -1944  część II

 

Zadanie własne

c)

Przekazanie do Repozytorium Narodowego Archiwum Cyfrowego w celu trwałego przechowywania kopii wzorcowych oraz przygotowanie do zamieszczenia i zamieszczenie na stronach www:szukajwarchiwach skanów pozyskanych przy realizacji zdania

 

Zadanie własne

 d)

Macierz

Zakup

6)

Zadanie 6. Udostępnianie
Udostępnianie obrazu i dźwięku z taśm światłoczułych o szerokości 8 mm, 16 mm i 35 mm, liczących ogółem 441 filmów
Udostępnianie materiałów archiwalnych liczących 705 poszytów i akt luźnych oraz 2 księgi liczących 69 024 strony (wraz z okładkami 70 080 str.) z zespołu nr 89/363 Akta miasta Wschowa z lat 1345 -1944  część I
Udostępnianie materiałów archiwalnych liczących 674 j.a. ksiąg, poszytów i akt luźnych liczących 144741 strony (wraz z okładkami 145 415 str.) z zespołu nr 89/363 Akta miasta Wschowa z lat 1345 -1944  część II

Kwalifikowane

a)

Pomocnik archiwisty/archiwista/ referent/starszy referent tj osoba ds. popularyzacji zasobu  (mowa o pracę)
24 miesiące

Popularyzacja skanów udostępnionych na portalu www.szukajwarchiwach i na serwerze w pracowni naukowej (czytelni)  oraz skanów i filmów w sali konferencyjnej Archiwum Państwowego w Zielonej Górze i innych Materiałów pozyskanych z zadań 1-5

Utworzenie nowego stanowiska pracy na okres 2 lat w trakcie realizacji projektu oraz utrzymanego przez okres minimum 2 lata po zakończeniu projektu

b)

Zakup materiałow biurowych typu: papier do flipczarta, flamastrów, flamastrów do białej tablicy, taśm montażwych do plakatów (komplet)

Zakup

c)

Zakup laptopa (1szt)

Zakup

d)

Zakup rzutnika  (1szt)

Zakup

e)

Zakup flipczarta (1szt)

Zakup

f)

Wynajęcie sali w celu zorganizowania spotkań historyczno - informacyjno  tematycznych poza  Zieloną Górą (łącznie) średnio 12 spotkań / rok

Usługi obce

g)

Katering - serwis kawowy, drobny poczęstunek (Usługi obce) średnio 12 spotkanie / rok

Usługi obce

h)

Delegacje wraz z kosztami podróży średnio 12 spotkań / rok

Delegacje

7)

Zadanie 7 - Promocja projektu

Kwalifikowane

a)

Promocja projektu - działania typu: Informacja w prasie, radiu, pozycjonowanie strony, komunikaty internetowe, informacja w mediach społecznościowych, spotkania informacyjne średnio 12 zdarzeń / rok

Usługi obce

b)

Wykonanie materiałów informacyjnych typu: tablica informacyjna/pamiątkowa, potykacz (komplet)

Usługi obce

c)

Wykonanie materiałów informacyjnych typu: plakaty / naklejki / roll-up (komplet) średnio komplet / rok

Usługi obce

8)

Zadanie 8 – Zarządzanie projektem

Kwalifikowane

a)

Koordynator projektu (umowa o pracę)  36 miesięcy

Zatrudnienie eksperta w zakresie realizacji projektu na okres realizacji

b)

Obsługa administracyjna projektu  36 miesięcy

Usługi obce

c)

Opłaty pocztowe i kurierskie

Usługi obce

d)

Zakup materiałów eksploatacyjnych typu: toner, bęben

Usługi obce

e)

Zakup materiałów biurowych typu: długopisy, segregatory, flamastry, papier, papier samoprzylepny

Usługi obce

f)

Delegacje

Delegacje

g)

Obsługa księgowo-kadrowa projektu

Zadanie własne

2.3. Zakres usługi obejmuje:
2.3.1. Zadanie 1.  Aktualizację i uzupełnienie  już istniejącej analizy popytu - rynku na produkt projektu, aktualizacja i uzupełnienie Studium Wykonalności wraz z wszystkimi jego załącznikami zgodnie z Wytycznymi do przygotowania Studium Wykonalności – projekty w ramach VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020"(http://poiis.mkidn.gov.pl/media/214/download/wytyczne-do-przygotowania-studium-wykonalnosci.pdf) w tym m.in. opracowanie wszystkich niezbędnych analiz oraz badań m.in. analiza finansowa, ekonomiczna, analiza zgodności ze strategiami, analiza występowania pomocy publicznej oraz określenie prawidłowej wysokości kwoty dofinansowania oraz innych elementów studium wymaganych zasadami konkursu w ramach naboru: POIS.08.01.00-IP.05-00-001/172.3.2.
2.3.2. Zadanie 2.Sporządzenie projektu  Wniosku o dofinansowanie; w tym doradztwo w zakresie dostosowania założeń Projektu do wymogów aplikowania o środki w ramach naboru: POIS.08.01.00-IP.05-00-001/17; opracowanie innych niż Studium Wykonalności załączników do wniosku o dofinansowanie  zgodnie z wymogami konkursu, oraz doradztwo w zakresie sporządzenia dokumentów związanych z uzyskaniem wszelkich zgód i pozwoleń związanych z realizacją projektu, m.in. związanych z pozwoleniami; pomoc w skompletowaniu załączników wymaganych kategorią projektu będących w dyspozycji Zamawiającego.
2.3.3. Złożona przez Wykonawcę dokumentacja musi odpowiadać kryteriom formalnym i merytorycznym naboru i oceny wniosków w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, a także być zgodna z innymi wymogami Konkursu w tym szczególnie z Regulaminem Konkursu ogłoszonym dla naboru nr : POIS.08.01.00-IP.05-00-001/17, w związku z czym Wykonawca wykona i przedłoży samoocenę Wniosku według kryteriów formalnych i merytorycznych I i II stopnia na podstawie Kryteriów Wyboru projektów oraz List sprawdzających projektu zgłoszonego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2014 – 2020
2.3.4. Z zakresu przygotowywanej przez Wykonawcę dokumentacji wyłączone są dokumenty stanowiące wewnętrzną dokumentacją Zamawiającego wynikającą z obowiązujących przepisów prawa (jak np. Statut, dokumenty związane z tytułem prawnym do nieruchomości czy  wewnętrzne sprawozdania finansowe) oraz dokumenty wydawane przez organy administracji publicznej. Powyższe nie wyklucza wymagania od wykonawcy usług doradczych związanych z wystąpieniami o niezbędne pozwolenia lub dostosowania wewnętrznych dokumentów, o których mowa powyżej do wymogów aplikowania o środki.

3. Termin wykonania zamówienia.
Przekazanie dokumentacji Zamawiającemu nastąpi:
3.1.Wymienione w pkt.. 2.3.1. Zadanie 1, czyli aktualizację i uzupełnienie  istniejącej Analizy popytu-rynku i  Studium Wykonalności nastąpi nie później niż do dnia 18 kwietnia 2017 r.
3.2.Wymienione w pkt.  2.3.2. Zadanie 2. czyli sporządzenie projektu wniosku o dofinansowanie; w tym doradztwo w zakresie dostosowania założeń Projektu do wymogów aplikowania o środki w ramach Naboru; opracowanie innych niż Studium Wykonalności załączników do wniosku o dofinansowanie  zgodnie z wymogami konkursu oraz doradztwo w zakresie sporządzenia dokumentów związanych z uzyskaniem wszelkich zgód i pozwoleń związanych z realizacją projektu; pomoc w skompletowaniu załączników wymaganych kategorią projektu nastąpi nie później niż do dnia 24 kwietnia 2017 r. a wysłanie gotowego Wniosku do 28 kwietnia 2017 r.
3.3.W przypadku konieczności dokonania korekty wniosku o dofinansowanie lub jego załączników, a także ich braku, na Wniosek Komisji Oceny Projektów instytucji pośredniczącej osi priorytetowej wykonawca dokona stosowniej korekty i uzupełnień w terminie określonym przez Komisję.

4. Warunki płatności
Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w 2 etapach:
4.1.Po dostarczeniu rezultatów przedmiotu zamówienia w wersji elektronicznej  edytowalnej oraz w wersji pdf. nastąpi odbiór wstępny. Zakłada się podpisanie odbioru Protokołu w oparciu o pozytywne wyniki uzyskane po sprawdzeniu samooceny wniosku według kryteriów formalnych i merytorycznych I stopnia na podstawie Kryteriów Wyboru projektów oraz List sprawdzających projekt zgłoszony do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2014 – 2020  
4.2.Odbiór ostateczny nastąpi niezwłocznie  po otrzymaniu przez Archiwum Państwowe w Zielonej Górze  zawiadomienia o pozytywnej akceptacji wniosku aplikacyjnego dokonanej  przez Komisję Oceny Projektów i zakwalifikowaniu do oceny merytorycznej I etapu.
4.3.Wypłata wynagrodzenia  nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru ostatecznego w terminie 14 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury.
4.4.Wykonawca  bez prawa do dodatkowego  wynagrodzenia zobowiązany jest również, do dokonania aktualizacji złożonych dokumentów lub innych w przypadku, gdy wymóg taki zostanie na Zamawiającego nałożony przez Instytucję Organizującą Konkurs.

5. Warunki, jakie musi spełnić Wykonawca:
Wykonawca powinien spełnić następujące warunki udziału w postępowaniu:
5.1.W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia.
Wykonawca powinien wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat zrealizował co najmniej 3 zamówienia polegające na opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej projektów o wartości powyżej 1 mln i skierowaniu ich do realizacji. Zakres rzeczowy powinien obejmować inwestycje finansowane ze środków zewnętrznych (np. UE, EOG, inne).Na potwierdzenie spełnienia warunku jak wyżej, Wykonawca załączy do Oferty Wykaz usług wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie wg. wzoru przedstawionego w Formularzu A, według załącznika nr 3.
5.2.W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem kadrowym.
Wykonawca powinien wykazać, że w celu realizacji zamówienia zapewni personel posiadający co najmniej 1 osobę z minimum 3-letnim doświadczeniem w nadzorowaniu i kierowaniu procesami przygotowania studium wykonalności dla projektów dotyczących infrastruktury kultury lub dziedzictwa kulturowego współfinansowanych ze środków zewnętrznych (np. UE, EOG, SPPW itp.) Na potwierdzenie spełnienia warunku, Wykonawca załączy do Oferty Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu tego zamówienia, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia zawodowego, kwalifikacji, uprawnień oraz zakresu wykonywanych przez nie czynności wg wzoru przedstawionego w  Formularzu B według załącznika nr 4.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi według formuły spełnia/nie kryteriów na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z Ofertą ww. dokumentów: wykazów i oświadczenia.

6. Kryteria, którymi będzie się kierował Zamawiający przy ocenie złożonych ofert oddzielnie na zadanie nr 1 i zadanie nr 2.
1)  Cena(C)                            70%
2)  Doświadczenie(D)        30%
6.1. Cena. Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt, inne proporcjonalnie mniej wg wzoru:
                                 najniższa cena brutto
    (C)    =     -------------------------------------------------     x 100 pkt
                                 cena brutto badanej oferty

6.2. Doświadczenie. Oferta z największą ilością przedstawionych w wykazie zamówień dotyczących świadczeniu usługi doradztwa w zakresie opracowania dokumentacji aplikacyjnej projektów o wartości minimum 1 mln zł, które zostały skierowane do realizacji, których zakres rzeczowy obejmuje inwestycje w obiektach zabytkowych przeznaczonych dla instytucji kultury, które finansowane są/były ze środków zewnętrznych otrzyma 100 pkt, inne proporcjonalnie mniej wg wzoru:

                            Ilość wykazanych zamówień w ofercie badanej x 10
    (D) =  ---------------------------------------------------------------------------------------------    x 100 pkt
                  Największa ilość wykazanych zamówień spośród złożonych ofert x 10

Zamówienia muszą być poparte dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie
Przy obliczeniu wartości punktowej (D) w przypadku wykazania 10 zamówień i więcej przyjmuje się do wzoru liczbę 10.
6.3.Całkowita liczba punktów P,  jaką może otrzymać Wykonawca jest sumą punków P1 za zadanie 1 i P2 za zadanie 2 liczona według wzoru:
P1 (zadanie nr 1)   = C x ….%  +  D x ….%  
P2 (zadanie nr 2)   = C x ….%  +  D x ….% 

7.Sposób przygotowania Oferty oraz miejsce i termin składania ofert.
7.1.Ofertę sporządzoną według wzoru przedstawionego w załączniku nr 2 do Zaproszenia, należy złożyć,  osobiście lub przesyłką poleconą/kurierską na adres: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a lub w wersji elektronicznej (podpisany skan) na e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl  w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 30 marca 2017 r., do godz. 8,30 , nie zależnie od daty wysłania.
7.2.Do Oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a) Wykaz usług wraz z dokumentacją potwierdzającą należyte wykonanie zamówienia według wzoru przedstawionego w Formularzu A1.
b) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia według wzoru przedstawionego w Formularzu B.
c) Dokument, w którym ujawnione są zasady reprezentacji Wykonawcy (np. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), potwierdzający że osoba podpisująca ofertę jest upoważniona do tej czynności. W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, wymagane jest załączenie pełnomocnictwa.
3) Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone potencjalnym Wykonawcom bez otwierania.

8.Inne uwagi.
8.1.Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta w terminie 3 dni od daty rozstrzygnięcia oceny ofert. Wzór Umowy stanowi załącznik nr 1.
8.2. Wykonawca na żądanie  może w godzinach pracy Archiwum Państwowego w Zielonej Górze otrzymać do wglądu (bez prawa kopiowa ) analizę popytu i studium wykonalności  oraz inne materiały, które były przedmiotem aplikacji o środki finansowe w działania 8.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Infrastruktura zabytkowa nr projektu 70/II/16
8.3.W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający, z zachowaniem zasady równego traktowania Wykonawców i zasady uczciwej konkurencji, zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami w celu uzupełnienia wymaganych dokumentów lub doprecyzowania treści ofert.
8.4.Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert bez podania przyczyny

9. Załączniki do Zaproszenia:
1)    Wzór umowy
2)    Formularz Oferty wraz z załącznikami:
3)    Formularz A – Wykaz usług
4)    Formularz B – Wykaz osób

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-03-20
Data publikacji:2017-03-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lasota
Liczba odwiedzin:2751