Zapytanie ofertowe. Rozbudowa macierzy dyskowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

14 kwietnia 2017

Znak sprawy O2.074.7.2017                

Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Rozbudowa macierzy dyskowej

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanej przez archiwum macierzy dyskowej FUJITSU ETERNUS DX90 S2 o dodatkową półkę dyskową wraz z 12 dyskami 4 TB NLSAS oraz montażem i konfiguracją.

Rozbudowa powinna zawierać niezbędne komponenty do rozbudowy macierzy dyskowej FUJITSU ETERNUS DX90 S2 - obudowa dysków rack, rozbudowa kontrolerów dysków, zasilanie redundantne, 12 dysków HDD NLSAS 4TB 7.2k 3.5”, Gwarancja 3 lata - On-Site Service.

2. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) formularz oferty wg załączonego wzoru – Załącznik nr 1 do oferty,

3. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
Cena powinna zawierać:
1) wartość netto całej usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;
3) wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą, oraz słownie;
4) cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;

4. Miejsce i termin złożenia oferty:
1) Ofertę należy złożyć do dnia  21 kwietnia 2017 r. w siedzibie zamawiającego,
2) Dopuszcza się złożenie oferty:
- w formie pisemnej na adres Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67 a, 65-762 Zielona Góra
- za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@archiwum.zgora.pl

5. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz ofertowy należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
2) Oferta może być złożona na druku innym niż ten, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, pod warunkiem, że zawiera wszystkie elementy zawarte w załączonym wzorze oferty.

6. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest :
1) mgr inż. Piotr Lasota – st. informatyk  -  tel. 68 329 98 01-02

7. Informacje dodatkowe:
1) Zapytanie ofertowe jest składane w celu pozyskania wiedzy o wysokości środków koniecznych do przechowania i udostępniania zdigitalizowanych akt miasta Wschowy oraz zdigitalizowanych 441 filmów z zasobu archiwum.
2) Otrzymana oferta nie zobowiązuje Archiwum do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego albo  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. / oraz nie wiąże stron.
3) Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Załączniki:
1. Załącznik nr 1. Formularz wzoru oferty

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-04-14
Data publikacji:2017-04-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lasota
Liczba odwiedzin:2214