Zapytanie o cenę naprawy komory fumigacyjnej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

21 kwietnia 2017

DAK.230.19.2017

Zapytanie o cenę naprawy komory fumigacyjnej 

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze w ramach procedury rozeznania rynku zwraca się dokonanie wstępnej wyceny wartości zamówienia pod nazwą:
Usunięcie wad komory fumigacyjnej w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia będzie usunięcie wad komory fumigacyjnej oraz wad instalacji ją wspomagających w oparciu o:
1) Załączoną Dokumentację Techniczno-Ruchową  (Program Funkcjonalno-użytkowy)
2) Uwagi i zalecenia zawarte w opinii o stanie technicznym komory fumigacyjnej z dn. 28.09.2015 r.,

1.2. Prace mogą obejmować rozbudowę, przebudowę, naprawę i wymianę urządzeń, instalacji lub programu komputerowego oraz inne działania, które wykonawca uzna za konieczne w celu osiągniecia poprawnego działania komory, jednakże w zakresie nieprzekraczającym właściwości funkcjonalnych i parametrów komory fumigacyjnej opisanych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej.
1.3. Zakres naprawy nie powinien przekraczać zakresu koniecznego w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania, polegającego na braku emisji tlenku etylenu do pomieszczenia, w którym znajduje się komora fumigacyjna.
1.4. Protokół odbioru usunięcia wad komory fumigacyjnej zostanie sporządzony po sprawdzenia poprawności działania komory co najmniej po trzech poprawnych cyklach fumigacji w obecności przedstawiciela wykonawcy, inspektora nadzoru inwestorskiego posiadającego stosowne uprawnia budowalne do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych. 

2. Oświadczenia wykonawcy

2.1.Potencjalny wykonawca oświadczy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych
2.2.Oświadczy, ze posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie konstrukcji i serwisu komór fumigacyjnych oraz dysponuje zapleczem technicznym umożliwiającym wykonanie określonych prac.
2.3. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

3. Orientacyjny termin realizacji zamówienia : Wrzesień – listopad 2017 r.

4. Cena:

4.1. Cena naprawy obejmuje wszystkie elementy wynagrodzenia m.in. koszty robocizny, materiałów i urządzeń, dojazdów, noclegów, innych świadczeń i opłat oraz przygotowanie instrukcji obsługi i użytkowania związanych z realizacją naprawy komory.

5. Miejsce i termin złożenia wyceny:

5.1. Wycenę należy złożyć sporządzoną na wzorze załączonego formularza na ( załącznik nr 3) w postaci pliku graficznego lub pdf do dnia 15.05.2017 za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@archiwum.zgora.pl
5.2. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest: Tadeusz Dzwonkowski - Dyrektor - tel. 68 329 98 01/02, adres mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl

6. Informacje dodatkowe:

6.1. Sporządzający wycenę może dokonać wizji lokalnej urządzenia i pomieszczania komory, codziennie w budynku Archiwum w godz. do 8,00 do 15,00
6.2. Zapytanie jest składane w celu pozyskania wiedzy o rzeczywistych kosztach wykonania prac. Zapytanie nie jest ofertą w rozumieniu Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920) oraz nie wiąże stron.
6.3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920).

Załączniki:

1. Dokumentacja Techniczna - ruchowa Stanowiska do fumigacji próżniowej ( Program Funkcjonalno-użytkowy)
2. Opinia o stanie technicznym urządzeń komory fumigacyjnej z dn. 25.09.2015 r.
3. Wzór formularza w celu złożenia wyceny

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcia komory

  Zdjęcia komory

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcia komory

  Zdjęcia komory

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcia komory

  Zdjęcia komory

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcia komory

  Zdjęcia komory

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcia komory

  Zdjęcia komory

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcia komory

  Zdjęcia komory

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcia komory

  Zdjęcia komory

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcia komory

  Zdjęcia komory

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcia komory

  Zdjęcia komory

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcia komory

  Zdjęcia komory

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcia komory

  Zdjęcia komory

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcia komory

  Zdjęcia komory

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcia komory

  Zdjęcia komory

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcia komory

  Zdjęcia komory

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcia komory

  Zdjęcia komory

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcia komory

  Zdjęcia komory

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcia komory

  Zdjęcia komory

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcia komory

  Zdjęcia komory

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcia komory

  Zdjęcia komory

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcia komory

  Zdjęcia komory

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcia komory

  Zdjęcia komory

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcia komory

  Zdjęcia komory

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcia komory

  Zdjęcia komory

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcia komory

  Zdjęcia komory

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcia komory

  Zdjęcia komory

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcia komory

  Zdjęcia komory

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcia komory

  Zdjęcia komory

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-04-21
Data publikacji:2017-04-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lasota
Liczba odwiedzin:2283