Zapytanie ofertowe. UTM

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

16 listopada 2017

DAK.243.1.2017

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Zakup i dostawa urządzenia zabezpieczania sieci UTM
 
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zm.),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I.    Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II.    Przedmiot zamówienia
1.    Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Archiwum Państwowego w Zielonej Górze urządzenia zabezpieczania sieci UTM zgodnego ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia.
2.    Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
3.    Wymagana gwarancja producenta na oferowane urządzenie.
4.    Gwarancja swoim zakresem obejmuje zarówno urządzenia jak i oprogramowanie  dostarczane wraz z urządzeniem.

III.    Termin wykonania zamówienia
1.    Ostateczny termin realizacji przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć 15 grudnia 2017 r.

IV.    Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1.    Przedkładając swoją ofertę wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki opisane w zapytaniu.
2.    Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty.
3.    Zaleca się, aby zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do  oszacowania ceny oraz możliwości realizacji zamówienia we wskazanym terminie.
4.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych i wariantowych.
5.    Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
6.    Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą prowadzone będą w PLN.
7.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości zatrudnienia podwykonawców.
8.    W sprawach nieuregulowanych w treści zapytania zastosowanie mają przepisy wyłącznie Kodeksu cywilnego
9.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone we wzorze oferty, stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania, w tym m.in.:
a)    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b)    posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
c)    dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
e)    przestrzegają regulacji dotyczących zarówno minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, jak i minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych.

V.    Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
1.    Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują sobie drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania dokumentu.
2.    Adres poczty elektronicznej zamawiającego, na który należy przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje to: e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl

VI.    Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VII.    Termin związania ofertą
Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 14 dni od dnia terminu składania ofert.

VIII.    Opis sposobu przygotowania ofert
1.    Oferta winna zawierać dokładnie wypełniony i podpisany druk oferty. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.
2.    Oferta, musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikająca z właściwego rejestru.
3.    Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką.
4.    Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osoby określone w pkt. 2. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
5.    Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia
6.    Wykonawca może zastrzec, które jego dokumenty nie będą ujawniane, ponieważ stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
7.    Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę, której nie może zmienić.

IX.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1.    Oferty należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl lub złożyć w siedzibie Archiwum: Al. Wojska Polskiego 67 a, 65-762 Zielona Góra  w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.11.2017 r. do godz. 09:00.
2.    Za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego.
3.    Rozpatrzenie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie zamawiającego w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze, ul. Wojska Polskiego 67 a, w dniu 22.11.2017 r. o godz. 10:00.
4.    Bezpośrednio przed rozpatrywaniem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

X.    Opis sposobu obliczania ceny
1.    Cena oferty ma stanowić kwotę wynagrodzenia jaką wykonawca chce uzyskać za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
2.    Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do terminowego i prawidłowego zrealizowania zadania, zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.
3.    Cena określona przez wykonawcę powinna uwzględniać upusty, jakie wykonawca oferuje.
4.    W formularzu ofertowym należy podać, cenę netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto.
5.    Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w PLN za całość zamówienia.
6.    Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny.

XI.    Kryterium wyboru oferty
Cena - 100%

XII.    Informacje dodatkowe:
1.    W przypadku wybrania oferty Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
2.    Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odstąpi od wykonania zamówienia, zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez prze-prowadzania ich ponownej oceny.
3.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
4.    Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zm.).

XIII.    Załączniki:
1.    Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2.    Załącznik nr 2. Formularz ofertowy

Zielona Góra, dnia, 16 listopada 2017 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-11-16
Data publikacji:2017-11-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lasota
Liczba odwiedzin:1292