Zapytanie ofertowe. Usługa wycinki drzew z obowiązkiem zakupu drewna i uporządkowaniem terenu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

8 lutego 2018

Zapytanie ofertowe

 Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

 Usługa wycinki drzew z obowiązkiem zakupu drewna i uporządkowaniem terenu

 Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018. ze zm.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II. Przedmiot zamówienia

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na usługę:

 1. wycinki 7 drzew, zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Zielona Góra, (zał. 1 do zapytania)
 2. poukładanie pozyskanego drewna w taki sposób aby umożliwić wykonanie pomiaru jego ilości w m3,
 3. zakup drewna od zamawiającego i zagospodarowanie pozyskanego materiału,
 4. uporządkowanie terenu polegające na:
  1. wykarczowaniu pniaków wyciętych drzew
  2. uzupełnieniu ziemi w miejscu wykarczowania pniaków,
  3. zebraniu i wywiezieniu pozyskanego drewna,
  4. zgrabieniu i/lub pozamiataniu terenu, na którym prowadzono prace związane z wycinką drzew,
  5. zebraniu i wywiezieniu wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac.

 III. Miejsce i termin realizacji zadania

 1.  Realizacja usługi odbywać się będzie na terenie działki nr 162/31 przy Al. Wojska Polskiego 67a w Zielonej Górze będącej własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze,
 2. Termin na wycięcie drzew bezwzględnie do dnia 28.02.2018 r.
 3. Ostateczny termin realizacji całości przedmiotu zamówienia do dnia 31.03.2018 r.
 4. Zamówienie będzie realizowane wg uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu realizacji zmówienia.

 IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 1.  Składający ofertę winien dokonać wizji lokalnej terenu na którym należy przeprowadzić w/w prace.
 2. Przedkładając swoją ofertę Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki opisane w zapytaniu.
 3. Złożenie oferty jest równoznaczne z posiadaniem niezbędnego sprzętu oraz wszystkich koniecznych uprawnień w zakresie wykonania ww. prac.
 4. Prace muszą być wykonane profesjonalnie, zgodnie ze sztuką ogrodniczą  oraz przepisami bhp.
 5. Prace należy przeprowadzić w sposób nie kolidujący z pozostałymi drzewami oraz zagospodarowaniem terenu.
 6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie  i na własny koszt narzędzia i specjalistyczny sprzęt niezbędny do realizacji zadania.
 7. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonywania niezbędnych uzgodnień z odpowiednimi służbami, w tym w razie konieczności z zarządcą sieci energetycznej i telefonicznej oraz światłowodu.
 8. Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia terenu prac, oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa, a także do wykonania prac w pasie drogowym w sposób nie powodującym kolizji z uczestnikami ruchu  kołowego lub pieszego.
 9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i/lub rzeczowe wyrządzone osobom  trzecim wynikłe podczas wykonywania prac.
 10. W trakcie prowadzonych prac do, wykonawcy należy powiadomienie o utrudnieniach, właścicieli posesji przyległych do terenu prowadzonych robót.
 11. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone we wzorze oferty, stanowiącej zał. nr 2 do zapytania, w tym m.in.:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  2. posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
  3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

 V. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty

 1.  Formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 2 do zapytania,

 VI. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Oferta winna zawierać dokładnie wypełniony i podpisany druk oferty. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.
 2. Oferta, musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikająca z właściwego rejestru.
 3. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką.
 4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osoby określone w pkt. 2. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
 5. Należy podpisać załączniki i kolejno ponumerować strony.
 6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia
 7. Wykonawca może zastrzec, które jego dokumenty nie będą ujawniane, ponieważ stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
 8. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę, której nie może zmienić.

 VII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Oferty należy składać wyłącznie drogą e-mail na adres: sekretariat@archiwum.zgora.pl w terminie do dnia 02.2018 r.
 2. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 15 dni od dnia terminu składania ofert.

 VIII. Opis sposobu obliczania ceny

 1.  Cena ofertowa za usługi (określone w pkt I – 1,2,4) powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do terminowego i prawidłowego zrealizowania zadania, zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT (dojazd, wynajęcie podnośnika podnośnik, karczowanie, zakup ziemi przeznaczonej do uzupełnień, wywóz pozyskanego drewna itp.). W formularzu ofertowym należy podać, cenę jednostkową netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto. [Fakturę wystawi Wykonawca]
 2. Oferowaną cenę za zakup 1 m3 pozyskanego drewna (określone w pkt I – 3). Oferowana cena brutto zakupu nie może być niższa niż określona w cenniku cen detalicznych (zł/m3) obowiązującego w Nadleśnictwie Zielona Góra od 10.01.2018 do 31.12.2018 tj. min. 172,80 zł/m3 (S4) i 21,60 zł/ m3 (M2). [fakturę wystawi Zamawiający]
 3. Cena określona przez wykonawcę powinna uwzględniać upusty, jakie wykonawca oferuje.
 4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny.

 IX.Kryterium wyboru oferty

 1.  Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta przedstawiająca najmniejszą różnicę pomiędzy ceną oferowanej usługi a ceną zakupu drewna.
 2. Do porównania przyjmuje się ilość 4 m3 drewna po stawce zakupu (S4)

  X. Rozliczenie zamówienia.
 1. Po wykonaniu wycięcia drzew Wykonawca ułoży drewno w sposób umożliwiający jego obmiar.
 2. Ustalona w protokole pomiaru ilość metrów przestrzennych drewna zostanie przeliczona wskaźnikiem ~1,59~ na m3 i pomnożona przez stawkę wskazaną w ofercie przez Wykonawcę.
 3. Zamawiający wystawi Wykonawcy fakturę z obowiązkiem zapłaty do dnia wywozu drewna nie później jednak niż do dnia ostatecznej realizacji zamówienia.
 4. Ostateczne rozliczenie zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru prac. Załącznikiem do protokołu odbioru prac będzie potwierdzenie dokonania płatności za pozyskane drewno.
 5. Wykonawca wystawi fakturę za wykonane usługi.

 XI. Zawarcie umowy

 1.  Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy – załącznik nr 3.
 2. Zamawiający zawrze umowę w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego.
 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie, mogą zostać wezwani do dostarczenia zamawiającemu stosownej umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
 5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie zmiany terminu realizacji jedynie w przypadku wystąpienia obiektywnych przesłanek.
 6. Przy udzieleniu ewentualnego zamówienia uzupełniającego umowę zostanie zawarta w oparciu przedstawiony wzór umowy.

 XII. Wymogi dotyczące ubezpieczenia

 Zamawiający wymaga od Wykonawcy:

 1. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej aktualne w okresie wykonywania usługi, na co najmniej 50 tys. zł
 2. ubezpieczenia pracowników zatrudnionych na terenie znajdującym się pod zarządem Zamawiającego przy realizacji usługi od skutków odpowiedzialności cywilnej osób trzecich wobec Zamawiającego, na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz od skutków nieszczęśliwych wypadków robotników i innych osób zatrudnionych przez niego przy wykonywaniu usługi i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność.

 XIII. Aspekty społeczne zamówienia

 W przypadku konieczności zatrudnienia przez Wykonawcę dodatkowych osób do wykonywania czynności w zakresie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zatrudnieniem były objęte w szczególności osoby bezrobotne, młodociane w celu przygotowania zawodowego, osoby niepełnosprawne lub inne osoby wskazane w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, z zachowaniem minimalnych stawek wynagrodzenia.

XIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania

 1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
 2. W sprawach nieuregulowanych w treści zapytania zastosowanie mają przepisy wyłącznie Kodeksu cywilnego.
 3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018. ze zm.)

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-02-08
Data publikacji:2018-02-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Nowak
Liczba odwiedzin:1626