Archiwum Państwowe w Zielonej Górze

Zapytanie ofertowe. Konserwacja akt z zespołu Akta miasta Wschowy cz. II

16 marca 2017

Znak sprawy: O2.074.3.2017

Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Konserwacja akt  z zespołu Akta miasta Wschowy cz. II  z zasobu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest  konserwacja materiałów archiwalnych  liczących  674 j.a.  ksiąg, poszytów i akt luźnych  liczących 144 741 strony  ( wraz z okładkami 145 415 str.)  według załączonego zestawienia ( Zał. nr 1. ), w tym:

1) wykonanie prac konserwatorskich zgodnie z dyspozycją zawartą w kolumnie  12 i 13 załącznika nr 1 ,   z uwzględnieniem:
a) Sporządzenie dokumentacji konserwatorskiej opisowa i fotograficzna obiektu przed i po konserwacji wraz z wykazem materiałów użytych do konserwacji.
b) Sprawdzenie numeracji kart. Naniesienie foliacji konserwatorskiej w przypadku braku numeracji kart.
c) Wykonanie badań (pH papieru, stabilności podłoża i mediów w środowisku wodnym itp.) przed wy-borem metody reperacji kart.
d) Demontaż (jeżeli tego wymaga stan zachowania obiektu).
e) Usunięcie dawnych reperacji wykonanych przy użyciu materiałów złej jakości.
f) Oczyszczenie mechaniczne kart, okładzin.
g) Wzmocnienie strukturalne kart, podklejenie i reperacja uszkodzeń przy zastosowaniu metod odwra-calnych i przy użyciu materiałów atestowanych.
h) Przycięcie uzupełnień do formatu kart. Zabronione jest obcinanie oryginalnych krawędzi kart.
i) Ułożenie kart w składki i zszycie w blok zgodnie z pierwowzorem. Zalecane jest szycie po ‘starych śladach’, przy użyciu tasiemek naturalnych. Nie wskazany jest montaż „na falc”. Zabronione jest wykonywanie grzbietu klejonego i obcinanie grzbietów składek.
j)  Zachowanie i wykorzystanie do oprawy oryginalnych wyklejek. Jeżeli konieczna jest wymiana, wykonanie wyklejek z papieru o kolorze i gramaturze jak najbardziej zbliżonym do oryginału.
2) Wykonawca własnym transportem odbierze z siedziby  Zamawiającego i dostarczy do siedziby Zamawiającego materiał  przeznaczony do konserwacji.
3) Akta przeznaczone konserwacji są materiałem archiwalnym  w związku z tym konieczne jest zapewnienie im  należytej ochrony
4) Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie,  którą w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania, odstąpienia lub wypowiedzenia umowy Zamawiający będzie uprawniony do przeznaczenia go na pokrycie roszczeń z tego tytułu.

2. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1) formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 2 do oferty,

3. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
Cena powinna zawierać:
1) wartość netto całej usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;
3) wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą, oraz słownie;
4) cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;

4. Miejsce i termin złożenia oferty:
1) Ofertę należy złożyć do dnia  5 kwietnia 2017 r. w siedzibie zamawiającego,
2) Dopuszcza się złożenie oferty:
 - w formie pisemnej na adres Archiwum Państwowe, Aleja Wojska Polskiego 67 a, 65-762 Zielona Góra
 - za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@archiwum.zgora.pl

5. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz ofertowy należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
2) Oferta może być złożona na druku innym niż ten, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, pod warunkiem, że zawiera wszystkie elementy zawarte w załączonym wzorze oferty.

6.Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest :
1) dr hab. Zbigniew Bujkiewicz – kierownik Oddziału  -  tel. 68 329 98 01-02

7. Informacje dodatkowe:
1)Zapytanie ofertowe jest składane w celu pozyskania wiedzy o wysokości środków koniecznych do wykonania konserwacji i digitalizacji akt miasta Wschowy w latach 2017-2019.
2)    Otrzymana oferta nie zobowiązuje Archiwum do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego albo  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. / oraz nie wiąże stron.
3)    Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U.  z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
4)    W celu oszacowania wartości zamówienia Wykonawca może na miejscu dokonać oglądu wymienianych akt.

Załączniki:
1.Zał. nr 1. Zestawienie materiałów archiwalnych do konserwacji akt z zespołu "Akta miasta Wschowy" cz. II
2.Zał. nr 2. Formularz wzoru oferty

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-03-16
Data publikacji:2017-03-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lasota
Liczba odwiedzin:2152