Archiwum Państwowe w Zielonej Górze

Zapytanie ofertowe. Rozbudowa macierzy dyskowej Fujitsu ETERNUS DX90S2

7 listopada 2017

Znak: O2.043.5.2017
Aktualizacja 2017-11-09

Informujemy, że aktualizacji uległ  Załącznik nr 2. Formularz ofertowy.

 

 

Znak: O2.043.5.2017

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Rozbudowa macierzy dyskowej Fujitsu ETERNUS DX90S2
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zm.),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I.    Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II.    Przedmiot zamówienia
1.    Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego macierzy dyskowej Fujitsu ETERNUS DX90S2 o dodatkową półkę dyskową wraz z 12 dyskami NLSAS o łącznej pojemości 36 TB oraz udzielenie gwarancji na dostarczone urządzenia.
2.    Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
3.    Zakres zamówienia obejmuje dostawę, instalację, konfigurację, uruchomienie urządzenia (macierzy dyskowej).
4.    Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne elementy w celu przyłączenia oferowanego urządzenia do posiadanego przez Zamawiającego urządzenia Fujitsu Eternus DX90S2 (li-cencje, kable, wkładki interfejsów itp. w tym również niezbędne elementy do posiadanego przez Zamawiającego urządzenia Fujitsu Eternus DX90S2).
5.    Elementy rozbudowy macierzy muszą pochodzić z autoryzowanego przez producenta kanału dystrybucji w Polsce.
6.    Elementy rozbudowy macierzy muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 roku.

III.    Miejsce realizacji zadania
1.    Dostawa, instalacja i konfiguracja realizowana będzie w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Al. Wojska Polskiego 67a.

IV.    Gwarancja
1.    Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć gwarancję producenta na oferowane urządzenia oraz oprogramowanie. Zamawiający wymaga, aby usługi w ramach gwarancji świadczone były przez producenta (lub podmiot autoryzowany przez producenta) na terenie Polski.  Zamawiający wymaga, aby obsługa zgłoszeń gwarancyjnych prowadzona była w języku polskim.
2.    Zamawiający wymaga co najmniej 36 miesięcy bezpłatnej gwarancji.
3.    Gwarancja swoim zakresem obejmuje zarówno urządzenia jak i oprogramowanie  dostarczane wraz z urządzeniami.
4.    Naprawa urządzenia wykonywana jest w siedzibie Zamawiającego (w lokalizacji instalacji urządzenia). Uszkodzone dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego (nie podlegają zwrotowi).
5.    Na prace wdrożeniowe rozbudowy macierzy dyskowej Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji. Bieg terminu gwarancji liczony jest od dnia odbioru (bez wad i zastrzeżeń) prac wdrożeniowych przez Zamawiającego.

V.    W celu wykonania zadania Zamawiający zapewni
1.    Dostęp do systemów oraz miejsca pracy w siedzibie Zamawiającego inżynierom realizującym prace.
2.    Dostęp do konfigurowanych urządzeń z wymaganymi uprawnieniami niezbędnymi do przeprowadzenia prac przez administratora wdrażającego pod nadzorem Zamawiającego.
3.    Przygotowanie infrastruktury serwerowni tj. okablowania LAN, SAN, zasilania elektrycznego oraz szaf teleinformatycznych.

VI.    Termin wykonania zamówienia
1.    Ostateczny termin realizacji przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć 15 grudnia 2017 r.

VII.    Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1.    Przedkładając swoją ofertę wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki opisane w zapytaniu.
2.    Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty.
3.    Zaleca się, aby zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do  oszacowania ceny oraz możliwości realizacji zamówienia we wskazanym terminie.
4.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych i wariantowych.
5.    Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
6.    Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą prowadzone będą w PLN.
7.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości zatrudnienia podwykonawców.
8.    W sprawach nieuregulowanych w treści zapytania zastosowanie mają przepisy wyłącznie Kodeksu cywilnego
9.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone we wzorze oferty, stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania, w tym m.in.:
a)    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b)    posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
c)    dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
e)    przestrzegają regulacji dotyczących zarówno minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, jak i minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych.

VIII.    Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty
1.    Formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 2 do zapytania,
2.    Zaparafowany wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do zapytania,
3.    Dokumenty potwierdzające prawo do reprezentacji.

IX.    Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
1.    Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują sobie drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania dokumentu.
2.    Adres poczty elektronicznej zamawiającego, na który należy przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje to: e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl

X.    Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XI.    Termin związania ofertą
Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 7 dni od dnia terminu składania ofert.

XII.    Opis sposobu przygotowania ofert
1.    Oferta winna zawierać dokładnie wypełniony i podpisany druk oferty. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.
2.    Oferta, musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikająca z właściwego rejestru.
3.    Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką.
4.    Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osoby określone w pkt. 2. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
5.    Należy podpisać załączniki i kolejno ponumerować strony.
6.    Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia
7.    Wykonawca może zastrzec, które jego dokumenty nie będą ujawniane, ponieważ stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
8.    Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę, której nie może zmienić.

XIII.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1.    Oferty należy składać na adres: Archiwum Państwowe  w Zielonej Górze, Al. Wojska Polskiego 67 a, 65-762 Zielona Góra  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.11.2017 r. do godz. 09:00.
2.    Za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego.
3.    Rozpatrzenie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie zamawiającego w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze, ul. Wojska Polskiego 67 a, w dniu 22.11.2017 r. o godz. 10:00.
4.    Bezpośrednio przed rozpatrywaniem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

XIV.    Opis sposobu obliczania ceny
1.    Cena oferty ma stanowić kwotę wynagrodzenia jaką wykonawca chce uzyskać za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
2.    Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do terminowego i prawidłowego zrealizowania zadania, zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.
3.    Cena określona przez wykonawcę powinna uwzględniać upusty, jakie wykonawca oferuje.
4.    W formularzu ofertowym należy podać, cenę netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto.
5.    Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w PLN za całość zamówienia.
6.    Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny.

XV.    Kryterium wyboru oferty
Cena - 100%

XVI.    Zawarcie umowy
1.    Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy – załącznik nr 3.
2.    Zamawiający zawrze umowę w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego.
3.    Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
4.    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie, mogą zostać wezwani do dostarczenia zamawiającemu stosownej umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5.    Zamawiający nie ma możliwości zmiany umowy w zakresie zmiany terminu jej realizacji
6.    Przy udzieleniu ewentualnego zamówienia uzupełniającego umowę zostanie zawarta w oparciu przedstawiony wzór umowy.

XVII.    Wymogi dotyczące ubezpieczenia
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, że na okres trwania umowy ubezpieczy pracowników zatrudnionych na terenie znajdującym się pod zarządem Zamawiającego przy realizacji umowy od skutków odpowiedzialności cywilnej osób trzecich wobec Zamawiającego na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz od skutków nieszczęśliwych wypadków robotników i innych osób zatrudnionych przez niego przy wykonywaniu zobowiązań niniejszego zapytania i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność.

XVIII.    Informacje dodatkowe:
1.    W przypadku wybrania oferty Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia ne-gocjacji lub podpisania umowy.
2.    Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą, po przekazaniu zawiadomienia o wyborze wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3.    Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zama-wiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przepro-wadzania ich ponownej oceny.
4.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

XIX.    Aspekty społeczne zamówienia
W przypadku skierowania Wykonawcę osób do siedziby Zamawiającego w celu wykonywania czynności w zakresie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zatrudnieniem były objęte w szczególności osoby bezrobotne, młodociane w celu przygotowania zawodowego, osoby niepełnosprawne lub inne osoby wskazane w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, z zachowaniem minimalnych stawek wynagrodzenia.

XX.    Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
1.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
2.    Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zm.).

XXI.    Załączniki:
1.    Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2.    Załącznik nr 2. Formularz ofertowy
3.    Załącznik nr 3. Umowa o realizacji zadania (wzór)

Zielona Góra, dnia, 7 listopada 2017 r.           


Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-11-07
Data publikacji:2017-11-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lasota
Liczba odwiedzin:1417