Archiwum Państwowe w Zielonej Górze

Zapytanie – rozeznanie rynku. Naprawa komory fumigacyjnej

9 marca 2017

DAK.230.12.2017                                                                           

Zapytanie – rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia

 Archiwum Państwowe w Zielonej Górze w ramach procedury rozeznania rynku zwraca się dokonanie wstępnej wyceny wartości zamówienia pod nazwą:

Usunięcie wad komory fumigacyjnej  w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1.Przedmiotem zamówienia będzie usunięcie wad komory fumigacyjnej oraz wad instalacji ją wspomagających w oparciu o:

 • załączoną Dokumentację Techniczno-Ruchową (Program Funkcjonalno-użytkowy)
 • uwagi i zalecenia zawarte w opinii o stanie technicznym komory fumigacyjnej z dn. 28.09.2015 r.,

1.2.Prace mogą obejmować rozbudowę, przebudowę, naprawę i wymianę urządzeń, instalacji lub programu komputerowego oraz inne działania, które  wykonawca uzna za konieczne ale w  zakresie nieprzekraczającym właściwości funkcjonalnych i parametrów komory fumigacyjnej opisanych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej. 

 1.3.Usuniecie wad powinno zapewnić brak emisji tlenku etylenu do pomieszczenia, w którym znajduje się komora fumigacyjna w taki sposób aby podczas procesu fumigacji i po zakończeniu jego poziom nie przekraczał Najwyższego Dopuszczalnego Stężenia oraz Najwyższego Dopuszczalnego Stężenia Chwilowego.

 1.4. Protokół odbioru  usunięcia wad komory fumigacyjnej zostanie sporządzony po co najmniej trzech poprawnych cyklach jej działania w obecności przedstawiciela wykonawcy, inspektora nadzoru inwestorskiego posiadającego stosowne uprawnia budowalne do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych.

 2. Gwarancja

2.1. Potencjalny wykonawca ubiegając się o przyszłe zamówienie będzie zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

2.2. Zabezpieczenie zostanie wniesione w formie dozwolonej Ustawą pzp.

2.3. Na wykonane prace oraz użyte materiały, dostarczone urządzenia i osprzęt potencjalny wykonawca udzieli gwarancji jakości.

2.4. Termin gwarancji dla komory fumigacyjnej oraz instalacji współdziałających wynosi 60 miesięcy, z wyłączeniem programu komputerowego na który termin gwarancji wynosi 36 miesięcy.

2.5. Zakończenie usunięcia wad nastąpi w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

3. Oświadczenia wykonawcy

3.1. Potencjalny wykonawca oświadczy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.2. Oświadczy, ze posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie konstrukcji i serwisu komór fumigacyjnych oraz dysponuje zapleczem technicznym umożliwiającym wykonanie określonych prac.

3.3.  Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

4. Orientacyjny termin realizacji zamówienia : Wrzesień – listopad 2017 r.

5. Wycena składa się :

5.1. Cena naprawy obejmuje wszystkie elementy wynagrodzenia  m.in. koszty robocizny, materiałów  i urządzeń, dojazdów, noclegów, innych świadczeń i opłat oraz przygotowanie instrukcji obsługi i użytkowania związanych z realizacją naprawy komory.

5.2. Cena kosztów serwisu obejmuje koszty przeglądów określonych w instrukcji obsługi i użytkowania w okresie rocznym, bez kosztów materiałów eksploatacyjnych . 

6.Miejsce i termin złożenia wyceny:

6.1. Wycenę należy złożyć sporządzoną na wzorze załączonego formularza na (załącznik nr 3) w postaci  pliku graficznego lub pdf do dnia 30.03.2017 za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@archiwum.zgora.pl

6.2. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest: Tadeusz Dzwonkowski - Dyrektor - tel. 68 329 98 01‑02 adres mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl

 7.Informacje dodatkowe:

7.1. Sporządzający wycenę może dokonać wizji lokalnej urządzenia i pomieszczania komory, codziennie w budynku Archiwum w godz. do 8,00 do 14,00 

7.2. Zapytanie jest składane w celu pozyskania wiedzy o rzeczywistych kosztach wykonania prac. Zapytanie nie jest ofertą w rozumieniu Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920) oraz nie wiąże stron.

7.3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920).

 Załączniki:

 1. Dokumentacja Techniczno - ruchowa Stanowiska do fumigacji próżniowej (Program Funkcjonalno-użytkowy)
 2. Opinia  o stanie technicznym urządzeń komory fumigacyjnej.. z dn. 25.09.2015 r.
 3. Wzór formularza w celu złożenia wyceny

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-03-09
Data publikacji:2017-03-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lasota
Liczba odwiedzin:2049