Zapytanie ofertowe. Zakup i dostarczenie środków ochrony indywidualnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

23 listopada 2018

Znak: DAK.161.1.2018

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Zakup i dostarczenie środków ochrony indywidualnej dla Archiwum Państwowego w Zielonej Górze .

Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018. ze zm.),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I.    Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II.    Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup środków ochrony indywidualnej wraz z dostawą do Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a, 65 762 Zielona Góra.

III.    Termin realizacji zadania
Realizacja zlecenia nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później niż do 10.12.2018 r.

IV.    Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1.    Przedkładając swoją ofertę Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki opisane
w zapytaniu.
2.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone we wzorze oferty, stanowiącej zał. nr 1 do zapytania, w tym m.in.:
a)    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b)    posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
c)    dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e)    przestrzegają regulacji dotyczących zarówno minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, jak i minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych.
3.    Zamawiający wymaga od Wykonawcy oświadczenia, że wdrożył i utrzymuje środki służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania danych zgodnie z postanowieniami RODO* oraz zapewnia zachowanie w tajemnicy danych przetwarzanych przez osoby, które realizują przedmiot jego działalności zarówno w trakcie ich zatrudnienia, jak i po jego ustaniu.
 
V.    Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty
1.    Formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1 do zapytania, zawierający wykaz elementów zamówienia wraz z opisem oraz miejscem do wpisania cen jednostkowych brutto i kwot brutto.
2.    Dokument potwierdzający prawo do reprezentacji.

VI.    Opis sposobu przygotowania oferty
1.    Oferta winna zawierać dokładnie wypełniony i podpisany druk oferty. Ofertę należy sporządzić
w języku polskim w formie pisemnej. Na każdej ze stron należy zamieścić parafkę.
2.    Oferta, musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikająca z właściwego rejestru.
3.    Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką.
4.    Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osoby określone w pkt. 2. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
5.    Należy podpisać załączniki i kolejno ponumerować strony.
6.    Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia
7.    Wykonawca może zastrzec, które jego dokumenty nie będą ujawniane, ponieważ stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
8.    Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jeden wykaz cen, których nie może zmienić.

VII.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1.    Oferty należy składać wyłącznie drogą e-mail na adres: sekretariat@archiwum.zgora.pl
w terminie do dnia 29.11.2018 r. do godz. 09:00
2.    Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 15 dni od dnia terminu składania ofert.

VIII.    Opis sposobu obliczania ceny
1.    Cena oferty ma stanowić kwotę wynagrodzenia jaką wykonawca chce uzyskać za wykonanie całości zamówienia.
2.    Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do terminowego i prawidłowego zrealizowania zadania, zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty,
a w szczególności podatek VAT.
3.    Cena określona przez wykonawcę powinna uwzględniać upusty, jakie wykonawca oferuje.
4.    W formularzu ofertowym należy podać, cenę jednostkową netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto.
5.    Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w PLN za całość zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zamówienia częściowego na wybrane elementy oferty.
6.    Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe
w obliczaniu ceny.

IX.    Kryterium wyboru oferty
Cena 100%

X.    Aspekty społeczne zamówienia
W przypadku konieczności zatrudnienia przez Wykonawcę dodatkowych osób do wykonywania czynności w zakresie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zatrudnieniem były objęte w szczególności osoby bezrobotne, młodociane w celu przygotowania zawodowego, osoby niepełnosprawne lub inne osoby wskazane w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, z zachowaniem minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, jak i minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych.

XI.    Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
1.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
2.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zamówienia częściowego na wybrane elementy przedstawione w ofercie Wykonawcy.
3.    W sprawach nieuregulowanych w treści zapytania zastosowanie mają przepisy wyłącznie Kodeksu cywilnego.
4.    Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018. ze zm.).

XII.    Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:
p. Marcin Topczak, nr tel. 68 329 98 01, e-mail: m.topczak@archiwum.zgora.pl

XIII.    Załączniki:
1.    Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Zielona Góra, dnia 23.11.2018 r.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-11-23
Data publikacji:2018-11-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lasota
Liczba odwiedzin:665