Zapytanie ofertowe. Opracowanie rozwiązania dot. możliwości zmiany podłączenia zasilania z agregatu

30 sierpnia 2018

Zapytanie ofertowe

 Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

 Opracowanie kompletnego rozwiązania oraz dokumentacji dotyczącego możliwości zmiany podłączenia zasilania innych obwodów z agregatu prądotwórczego.

 Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018. ze zm.),

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

 II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnego rozwiązania oraz dokumentacji dotyczącego możliwości zmiany podłączenia zasilania innych obwodów z agregatu prądotwórczego.

Należy sprawdzić faktyczny stan podłączenia zasilania oraz możliwość zasilania następujących urządzeń:

 1. Zasilacz UPS PowerArt DSP 3/3 – 30KVA (pom. 114 – zasilanie komputerów)
 2. Zasilacz UPS MULTI PowerArt -6 KVA (zasilanie serwerowni- pom. 215)
 3. Automatycznych drzwi przesuwnych STA 20 2 szt..
 4. System sygnalizacji napadu i włamania.
 5. System sygnalizacji pożarowej.
 6. System kontroli dostępu do pomieszczeń.
 7. Oświetlenia.
 8. Klimatyzacji i wentylacji                                                                                                               

Podstawowe informacje o instalacji budynku stanowią załącznik nr 1 do zapytania.

Możliwość dokonania wizji lokalnej oraz wgląd do dokumentacji możliwy będzie, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

III. Termin realizacji zadania

Realizacja zlecenia nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później jednak niż do dnia 30.10.2018 r.

 IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 1. Przedkładając swoją ofertę Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki opisane w zapytaniu.
 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone we wzorze oferty, stanowiącej zał. nr 2 do zapytania, w tym m.in.:
 3. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 4. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 6. posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
 7. przestrzegają regulacji dotyczących zarówno minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, jak i minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych.
 8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania aktualnego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia:

 V. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty

 1. Formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 2 do zapytania
 2. Kopie uprawnień osób wskazanych w ofercie, które będą uczestniczyły w postępowaniu.
 3. Zaparafowany załącznik nr 4 do zapytania - wzór umowy.
 4. Dokument potwierdzający prawo do reprezentacji.

 VI. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Oferta winna zawierać dokładnie wypełniony i podpisany druk oferty wraz z załącznikami. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.
 2. Oferta, musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikająca z właściwego rejestru.
 3. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką.
 4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osoby określone w pkt. 2. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
 5. Należy podpisać załączniki i kolejno ponumerować strony.
 6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.
 7. Wykonawca może zastrzec, które jego dokumenty nie będą ujawniane, ponieważ stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
 8. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę, której nie może zmienić.

 VII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Oferty należy składać wyłącznie drogą e-mail na adres: sekretariat@archiwum.zgora.pl w terminie do dnia 16.09.2018 r.
 2. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 15 dni od dnia terminu składania ofert.

 VIII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Cena oferty ma stanowić kwotę wynagrodzenia jaką wykonawca chce uzyskać za wykonanie całości zamówienia.
 2. Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do terminowego i prawidłowego zrealizowania zadania w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu robót, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa, zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.
 3. Cena określona przez wykonawcę powinna uwzględniać upusty, jakie wykonawca oferuje.
 4. W formularzu ofertowym należy podać, cenę jednostkową netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto, oddzielnie dla poszczególnych systemów.
 5. Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w PLN za całość zamówienia.
 6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny.

 IX. Kryterium wyboru oferty

Cena 100%

 X. Aspekty społeczne zamówienia

W przypadku konieczności zatrudnienia przez Wykonawcę dodatkowych osób do wykonywania czynności w zakresie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zatrudnieniem były objęte w szczególności osoby bezrobotne, młodociane w celu przygotowania zawodowego, osoby niepełnosprawne lub inne osoby wskazane w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, z zachowaniem minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, jak i minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych.

 XI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
 2. W sprawach nieuregulowanych w treści zapytania zastosowanie mają przepisy wyłącznie Kodeksu cywilnego.
 3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018. ze zm.).

 XII. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:

Katarzyną Ostrycharczyk, p. Mieczysław Stokłosa nr tel. 68 329 98 01, e‑mail: k.ostrycharczyk@archiwu,m.zgora.pl

 XIII. Załączniki:

 1. Załącznik nr 1. Informacje o budynku.
 2. Załącznik nr 2. Formularz ofertowy.
 1. Załącznik nr 4. Wzór umowy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-08-30
Data publikacji:2018-08-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Ostrycharczyk
Liczba odwiedzin:1263