Zapytanie ofertowe. Przepisanie materiałów archiwalnych.

31 października 2018

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

Przepisanie materiałów archiwalnych

Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018. ze zm.)

PRZEDMIOT ZLECENIA
I. Zlecający

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II. Przedmiot zlecenia

Przedmiotem zlecenia jest odczytanie i przepisanie 216 stron kopii wspomnień uczestników Powstania Wielkopolskiego, w tym 102 stron maszynopisu i 114 stron rękopisów z zespołu 89/554 Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Okręgu w Zielonej Górze.          

III. Termin realizacji zadania

Realizacja zlecenia nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później jednak niż do dnia 03.12.2018 r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne.
 2. Wykonanie zlecenie nastąpi własnym sprzętem Zleceniobiorcy i poza siedzibą Zleceniodawcy.
 3. Plik tekstowy (w formacie .docx) należy przygotować na dowolnym nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD, pendrive itp.) i przekazać Zleceniodawcy wraz z wydrukiem.
 4. Przedkładając swoją ofertę Zleceniobiorca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki opisane w zapytaniu.

V. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty

 1. Formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1 do zapytania
 2. Zaparafowany wzór umowy – zał. nr 2 do zapytania

 VI. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Oferta winna zawierać dokładnie wypełniony i podpisany druk oferty wraz z załącznikami. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.
 2. Oferta, musi być podpisana.
 3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osoby określone w pkt. 2. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
 4. Należy podpisać załączniki i kolejno ponumerować strony.
 5. Zleceniobiorca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.
 6. Każdy ze Zleceniobiorców może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę, której nie może zmienić.

VII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej (pdf) na adres sekretatriat@archiwum.zgora.pl w terminie do dnia 07.11.2018 r. do godz. 00:00.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Cena oferty ma stanowić kwotę wynagrodzenia jaką Zleceniobiorca chce uzyskać za wykonanie całości zamówienia (uwzględniając minimalną stawkę godzinową dla umów cywilnoprawnych, uiszczenie wszelkich składek, należności i podatków w zależności od jej sytuacji).
 2. Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do terminowego i prawidłowego zrealizowania zadania w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu prac.
 3. Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w PLN za całość zamówienia.
 4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny.

 IX. Kryterium wyboru oferty

Cena 100%

X. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
 2. W sprawach nieuregulowanych w treści zapytania zastosowanie mają przepisy wyłącznie Kodeksu cywilnego.
 3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018. ze zm.).

 XI. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:

 1. Katarzyną Ostrycharczyk, nr tel. 68 329 98 01, e‑mail: k.ostrycharczyk@archiwum.zgora.pl

XII. Załączniki:

 1. Załącznik nr 1. Formularz ofertowy.
 2. Załącznik nr 2. Wzór umowy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-10-31
Data publikacji:2018-10-31
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Nowak
Liczba odwiedzin:1095