Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych i zużytych składników majątku Skarbu Państwa

11 czerwca 2019

Aktualizacja 10.07.2019 / DAK.233.4.2019. Informacja o zakończeniu I przetargu o sprzedaży zbędnych i zużytych składników majątku Skarbu Państwa

Ogłoszenie

 sprzedaży o zbędnych i zużytych składnikach majątku Skarbu Państwa

 Działając na  podstawie § 9 ust. 1 i § 8 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. 2017 poz. 729) uprzejmie informuje, że Archiwum Państwowe w Zielonej Górze posiada zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

1.Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 lipca 2019 r. w siedzibie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze , Al. Wojska Polskiego   67 a. Przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele oferentów. Wybór oferenta nastąpi w terminie do 7 dni po dniu otwarcia ofert.

2.Przedmiot przetargu: 

a) Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych oraz ceną przedawanych składników  zostały opisane w:

  1. Załączniku nr 1.Zestawienie zbędnego i zużytego sprzętu o wartości powyżej 1200 zł.
  2. Załączniku nr 2. Zestawienie zbędnego i zużytego sprzętu elektrotechnicznego o wartości poniżej 1200 zł
  3. Załącznik nr 3. Zestawienie książek o wartości poniżej 1200 zł.

b) Składniki wystawione do przetargu można oglądać codziennie w godzinach od 10 do 11 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym w siedzibie Archiwum  przy Al. Wojska Polskiego 67 a.
Cena wywoławczą jest wartość każdego składnika określona w załączonych zestawieniach.

 3.Składanie ofert.

a)  Ofertę  kupna  może  złożyć  dowolny  zainteresowany  podmiot  (nabywca),  za wyjątkiem osób zastrzeżonych w § 21 ust. 2 ww. rozporządzenia, po wcześniejszym wniesieniu wadium w Zielonej Górze na konto 09 1010 1704 0014 8513 9120 2000, zgodnie z § 16 rozporządzenia w wysokości 10 % ceny wywoławczej oferowanego do sprzedaży.

b) Podmioty zainteresowane nabyciem składników ruchomych wymienionych w załączniku nr 1 lub 2 lub 3 zobowiązane są do złożenia pisemnej oferty w zaklejonej kopercie stanowiącej formularz ofertowy na zakup składnika   majątku ruchomego, według wzoru określonego w Załączniku nr 4 Wzór oferty zakupu w sekretariacie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a, 65-762 Zielona Góra do dnia 28 czerwca 2019 r. do godziny 15.00

c) Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką.

d) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osoby określone w 2. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.

e) Należy podpisać załączniki i kolejno ponumerować

f) Oferent  ma  prawo   przed  upływem  terminu  składania  ofert  wycofać  się  z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia

g) Oferent może zastrzec, które jego dokumenty nie będą ujawniane, ponieważ stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).

h) Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę na wskazany składnik rzeczowy majątku i zaproponować tylko jedną cenę, której nie może zmienić.

i) Oferta powinna zawierać imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, oferowaną cenę i warunki jej zapłaty, oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, nazwę przedmiotu, nr inwentarzowy lub numer

j) Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty

4.Zasady wyłaniania oferentów i sprzedaży majątku

a) Oferty złożone po terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium zostaną odrzucone przez komisję przetargową.

b) Oferty nie zawierające wymaganych danych i dokumentów, lub są niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę, zostaną odrzucone przez komisję przetargową.

c) Oferta jest wiążąca, do czasu przebicia jej przez ofertę wyższą cenowo W przypadku zaproponowania przez co najmniej dwóch oferentów takiej samej najwyższej ceny za dany składnik majątku ruchomego, zostanie przeprowadzone dodatkowe postepowanie między tymi oferentami. O terminie i miejscu postepowania oferenci zostaną powiadomieni odrębnie.

d) nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

e) Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie 3 dni od dnia powiadomienia oferenta o powzięciu jego oferty

f) Wydanie nabywcy  przedmiotu  sprzedaży  nastąpi  niezwłocznie  po  odnotowaniu wpłaty na konto bankowe Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

g) Wszystkie koszty  związane  z  demontażem,  montażem,  składaniem,  pakowaniem  oraz transportem składników majątku ruchomego - ponosi odbiorca.

5.Postanowienia końcowe:

a) w sprawach nieujętych powyżej rozstrzygają regulacje zawarte są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. 2017 poz. 729)

b) Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zastrzega sobie prawo do odwołania oferty sprzedażowej (w całości lub części) bez podania przyczyn, a w szczególności, gdy zbywane składniki majątku ruchomego znajdą zainteresowanie wśród podmiotów wymienionych w 38 przedmiotowego Rozporządzenia Rady Ministrów

c) Załączniki:

Załącznik nr 1.Zestawienie zbędnego i zużytego sprzętu o wartości powyżej 1200 zł.,

Załącznik nr 2. Zestawienie zbędnego i zużytego sprzętu elektrotechnicznego o wartości poniżej 1200 zł

Załącznik nr 3. Zestawienie książek o wartości poniżej 1200 zł. Załącznik nr 4. Wzór oferty kupna

 

Zielona Góra, 10 czerwca 2019 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-06-11
Data publikacji:2019-06-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Nowak
Liczba odwiedzin:1142