Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Dane osobowe - klauzula informacyjna

24 maja 2018

Dane osobowe - klauzula informacyjna
(zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych)

Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych powierzonych przez klientów, interesantów oraz osób korzystających z zasobów Archiwum Państwowego w Zielonej Górze jest Dyrektor Archiwum Państwowego w Zielonej Górze - dr Tadeusz Dzwonkowski Będziesz mógł się z nim skontaktować e-mailem: sekretariat@archiwum.zgora.pl lub pocztą tradycyjną kierowaną na adres: Al. Wojska Polskiego 67a, 65-762 Zielona Góra, tel. 68 329 98 01-02

Jak będzie można skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych?

Będzie można to zrobić e-mailem: iodo@archiwum.zgora.pl, pocztą tradycyjną adres: Al. Wojska Polskiego 67a, 65-762 Zielona Góra, telefonicznie 68 329 98 01-02

Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy?

Dane niezbędne do realizacji Twojej sprawy, tj.: imię i nazwisko, adres stałego miejsca zamieszkania, adres do korespondencji, rodzaj i numer dowodu tożsamości, numer telefonu, adres e-mail, nazwisko rodowe, data i miejsce urodzenia, imię ojca i matki, nazwa i adres zakładu pracy, okres zatrudnienia, stanowisko pracy.

W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie w celu realizacji statutowych zadań Archiwum Państwowego w Zielonej Górze (m.in. udzielanie odpowiedzi na Twój wniosek, realizacja kwerend, wydawanie zaświadczeń, udostępnienie dokumentów z zasobu archiwum, itp.).

Jak nie będziemy przetwarzać Twoich danych?

Twoje dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Twoje dane?

Dane przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, tj. realizacji statutowych zadań Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, na podstawie art. 6 ust. 5. RODO

Skąd mamy Twoje dane?

Dane otrzymujemy na podstawie wniosków dobrowolnie przesłanych za pomocą korespondencji tradycyjnej i elektronicznej oraz lub składanych osobiście do Archiwum.

Jak długo Twoje dane będą przechowywane?

Okres przechowywania określa nasz rzeczowy wykaz akt, np. dane osobowe w przypadku kwerend będą przechowywane przez okres 20 lat, obsługi udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji w siedzibie Archiwum przez okres 10 lat, zgłoszeń osób korzystających z zasobu archiwalnego przez okres 10 lat, w przypadku nagrań wizyjnych 21 dni.

Jakie będą Twoje uprawnienia względem Twoich danych osobowych?

Będzie można żądać od administratora danych dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie będziesz mógł przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej.

Czy koniecznym jest podanie swoich danych osobowych?

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, obowiązkowym i niezbędnym w celu realizacji zadań statutowych Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji Twojej sprawy przez Archiwum Państwowe w Zielonej Górze (odrzucenie wniosku, nieudostępnienie materiałów z zasobów archiwalnych, nierealizowanie kwerend, itp.)

Czytaj więcej o: Dane osobowe - klauzula informacyjna

Zapytanie ofertowe. Zakup licencji serwerowego systemu operacyjnego

17 maja 2018

Aktualizacja 21.05.2018 / DAK.042.1.2018.Odpowiedzi na pytania z dnia 21.05.2018

Znak: DAK.042.1.2018

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Zakup licencji serwerowego systemu operacyjnego na potrzeby wdrożenia EZD
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji Microsoft Windows Server 2016 Standard 64bit dla serwera dwuprocesorowego (łącznie 16 rdzeni w serwerze) wraz z licencjami dostępowymi w domenie Active Directory dla systemu Microsoft Windows Server 2016 dla 30 użytkowników lub oprogramowanie równoważne.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

III. Miejsce realizacji zadania
1. Zakup i dostawa realizowana będzie do siedziby Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Al. Wojska Polskiego 67a.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Zakup licencji serwerowego systemu operacyjnego

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

27 kwietnia 2018

Dyrektor Archiwum Państwowego w Zielonej Górze poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

  • Archiwista ds. digitalizacji, informacji, kwerend w Oddziale IV - ewidencji, informacji, udostępniania i popularyzacji

Szczegółowe informacje na temat ogłoszenia, opis stanowiska pracy oraz wymagania związane ze stanowiskiem pracy znajdą Państwo w bazie ogłoszeń Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Ogłoszenie o naborze nr 26370 z dnia 27.04.2018 r.

Regulamin naboru kandydatów do pracy w korpusie służby cywilnej

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Zapytanie ofertowe. Zakup serwera bazodanowego

27 kwietnia 2018

Aktualizacja 14.05.2018 / DAK.041.1.2018 informacja o wyborze najkorzysniejszej oferty

 

DAK.041.1.2018

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Zakup serwera bazodanowego
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup serwera bazodanowego o wymaganych parametrach technicznych.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
3. Zakres zamówienia obejmuje zakup i dostawę do siedziby zamawiającego.
4. Przedmiot zamówienia musi pochodzić z autoryzowanego przez producenta kanału dystrybucji w Polsce.
5. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad i roszczeń osób trzecich.

III. Miejsce realizacji zadania
1. Zakup i dostawa realizowana będzie do siedziby Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Al. Wojska Polskiego 67a.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Zakup serwera bazodanowego
Przejdź do -

Wizyta Uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze

20 marca 2018

W piątek, 16 marca Archiwum Państwowe w Zielonej Górze odwiedzili Uczniowie VI Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze.

Czytaj więcej o: Wizyta Uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze
Przejdź do -

Wizyta Uczniów Zespołu Edukacyjnego nr 8 w Zielonej Górze

14 marca 2018

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

28 lutego 2018

Dyrektor Archiwum Państwowego w Zielonej Górze poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

  • Starszy inspektor do spraw: kadr, bhp, ppoż i obrony cywilnej w Dziale Administracji i Kadr

Szczegółowe informacje na temat ogłoszenia, opis stanowiska pracy oraz wymagania związane ze stanowiskiem pracy znajdą Państwo w bazie ogłoszeń Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Ogłoszenie o naborze nr 23164 z dnia 28.02.2018 r.

Regulamin naboru kandydatów do pracy w korpusie służby cywilnej

 
Aktualizacja 16.03.2018

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 23164 :
nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:
Marcin Topczak - Zielona Góra

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Godziny pracy Czytelni 19 lutego 2018 r.

14 lutego 2018
Przejdź do -

Promocja książki Zbigniewa Bujkiewicza "Zielonogórska Gmina Żydowska 1813-1942"

7 lutego 2018

Nowe skany z zasobu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w serwisie szukajwarchiwach.pl

12 lipca 2017

W dniu 11 lipca zaktualizowany został serwis szukajwarchiwach.pl o skany z zasobu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.
Udostępnionych zostało 237 367 skanów. Materiały pochodzą z zespołów:

89/13/0 - Akta miasta Głogów
89/92/0 - Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Głogowie
89/375/0 - Starostwo Powiatowe Głogowskie w Głogowie
89/430/0 - Biuro Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Zielonej Górze
89/436/0 - Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Zielonej Górze
89/554/0 - Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Okręgu w Zielonej Górze
89/586/0 - Związek Polskich Artystów Plastyków Zarząd Okręgu w Zielonej Górze
89/831/0 - Biuro Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze
89/1287/0 - Klasztor Klarysek w Głogowie
89/1289/0 - Królewski Urząd Księstwa Głogowskiego
89/1994/0 - Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zielonej Górze

Czytaj więcej o: Nowe skany z zasobu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w serwisie szukajwarchiwach.pl