Zapytanie ofertowe. Konserwacja i digitalizacja filmów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

16 marca 2017

Znak sprawy: O2.074.6.2017

Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Konserwacja i digitalizacja filmów z zasobu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i digitalizacja obrazu i dźwięku z taśm światłoczułych o szerokości 8 mm, 16 mm i  35 mm, licząca ogółem 441 filmów według załączonego zestawienia (Zał. nr 1. ).

a) Filmy powinny być przed digitalizacją oczyszczone, dodatkowo poddane konserwacji właściwej (zachowawczej) w zakresie pozwalającym na wykonanie kopii cyfrowych .
b) Pełnej konserwacji podlega jedynie jednostka z zespołu Lubuski Klub Filmowy o sygn. 91 - Zielona Góra lata dwudzieste XX w., kopia ekranowa wytworzona ok. 1925 r. Konserwacja będzie polegała na oczyszczeniu filmu, a następnie sporządzeniu rekonstrukcji cyfrowej  polegającej na  usunięciu uszkodzeń obrazu obejmującej następujące czynności : stabilizacja obrazu, usunięcie zadeszczeń i sta-łych rys, usunięcia zaśnieżań, usunięcia zniekształceń i plam w obrębie sklejek oraz ostateczna korekcja gęstościowa.
c) Z naprawionych i zakonserwowanych filmów należy wykonać 3 kopie cyfrowe dla każdego filmu w formatach:
1) Kopia wzorcowa - DPX, rozdzielczość 2 K, zapis logarytmiczny 10 bitowy; dźwięk 48 kHz 24 bit WAV, bez kompresji
2) Kopia  użytkowa - Quick Time Pro Res (obraz i dźwięk) 4:2:2 (bez kompresji), rozdzielczość HD
3) Kopia do prezentacji w Internecie, MP4 (obraz i dźwięk), rozdzielczość 750p video bitrate 256 kbps (H.264)
4) W przypadku kopii negatywowych konwersja na kopie pozytywowe.  
5) Sporządzenie dokumentacji konserwacji i digitalizacji dla każdego filmu oddzielnie   oraz nowego opisu filmów na pudłach
d) Wykonawca własnym transportem odbierze z siedziby Zamawiającego i dostarczy do siedziby Zamawiającego materiał  przeznaczony do digitalizacji. Przekazanie i odbiór materiałów archiwalnych oraz odbiór plików po digitalizacji odbywał się będzie co najmniej  raz na kwartał i według ustalonego harmonogramu.
e) Filmy przeznaczone do konserwacji i digitalizacji są materiałem archiwalnym  w związku z tym konieczne jest zapewnienie im  należytej ochrony
f) Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie,  którą w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania, odstąpienia lub wypowiedzenia umowy Zamawiający będzie uprawniony do przeznaczenia go na pokrycie roszczeń z tego tytułu.

2. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1) formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 2 do oferty,

3. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
Cena powinna zawierać:
1) wartość netto całej usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;
3) wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą, oraz słownie;
4) cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;

4. Miejsce i termin złożenia oferty:
1) Ofertę należy złożyć do dnia  5 kwietnia  2017 r. w siedzibie zamawiającego,
2) Dopuszcza się złożenie oferty:
 - w formie pisemnej na adres Archiwum Państwowe, Aleja Wojska Polskiego 67 a, 65-762 Zielona Góra    
 - za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@archiwum.zgora.pl

5. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz ofertowy należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
2) Oferta musi być złożona na druku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,.

6.Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest :
1) dr hab. Zbigniew Bujkiewicz – kierownik Oddziału  -  tel. 68 329 98 01-02

7. Informacje dodatkowe:
1) Zapytanie ofertowe jest składane w celu pozyskania wiedzy o wysokości środków koniecznych do wykonania konserwacji i digitalizacji filmów w  latach 2017- 2019 roku.
2) Otrzymana oferta nie zobowiązuje Archiwum do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego albo  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. / oraz nie wiąże stron.
3) Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U.  z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
4) W celu oszacowania wartości zamówienia Wykonawca może na miejscu dokonać oglądu wymienianych filmów, jedynie w postaci szpul.

Załączniki:
1. Zał. nr 1. Zestawienie filmów
2. Zał. nr 2. Formularz wzoru oferty

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-03-16
Data publikacji:2017-03-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lasota
Liczba odwiedzin:2120