Zapytanie ofertowe. Wynajem hali magazynowej o powierzchni minimalnej 160 m kw. z przeznaczeniem na przechowywanie dokumentacji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

25 lutego 2019

Aktualizacja 6 marca 2019 / DAK.221.2.2019.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak: DAK.221.2.2019

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Wynajem hali magazynowej o powierzchni minimalnej 160 m kw. z przeznaczeniem na przechowywanie dokumentacji, zlokalizowanej na terenie miasta Zielona Góra
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.  U.  z  2018  r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


I.    Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II.    Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest najem hali magazynowej o powierzchni minimalnej 160 m kw., umożliwiającej składowanie 105 sztuk europalet o wymiarach 800 x 1200 mm wraz
z załadunkiem do wysokości 1,5 m, z zachowaniem niezbędnej powierzchni komunikacyjnej. Hala magazynowa musi spełniać wymagania dla pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania dokumentacji niearchiwalnej, mianowicie:
- budynek hali magazynowej usytuowany jest na gruncie suchym, niegrożącym osunięciem, położony powyżej poziomu zalewowego pobliskich rzek lub innych zbiorników wodnych oraz posiada dogodny dojazd dla pojazdów służb porządkowych i ratowniczych;
- pomieszczenia do przechowywania dokumentacji nie są zawilgocone oraz są wyposażone
w ognioodporne drzwi i pożarową instalację sygnalizacyjno-alarmową, oraz zabezpieczenie przed włamaniem;
- pomieszczenia przeznaczone do przechowywania dokumentacji są wyposażone w źródła światła sztucznego o odpowiednich parametrach, tj. zastosowane są świetlówki o obniżonej emisji promieniowania UV (maksymalne natężenie światła nie może przekroczyć 200 luksów);
- w pomieszczeniu wyeliminowane jest światło słoneczne, poprzez zastosowanie, np. żaluzji, folii chroniących przed promieniowaniem UV;
- w pomieszczeniu zapewnione są warunki wilgotności i temperatury, gdzie wilgotność względna zachowana jest na poziomie 45-60%, temperatura na poziomie 14-20 st. C.

III.     Termin realizacji zadania
Realizacja umowy nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym i będzie obowiązywała od marca 2019 r. do marca 2022 r. z możliwością jej przedłużenia o kolejne 4 lata.

III.    Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1.    Przedkładając swoją ofertę Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki opisane w zapytaniu.
2.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone we wzorze oferty, stanowiącej zał. nr 1 do zapytania, w tym m.in.:
a)    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b)    posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
c)    dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e)    Zamawiający wymaga od Wykonawcy:
f)    Posiadają aktualne w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia:
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej;
- ubezpieczenie budynku hali magazynowej od kataklizmów, tj. pożaru, zalania, zniszczenia infrastruktury przez wiatr i czynniki atmosferyczne, itp.
3.    Zamawiający wymaga od Wykonawcy oświadczenia, że wdrożył i utrzymuje środki służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania danych zgodnie z postanowieniami RODO* oraz zapewnia zachowanie w tajemnicy danych przetwarzanych przez osoby, które realizują przedmiot jego działalności zarówno w trakcie ich zatrudnienia, jak i po jego ustaniu.
 
IV.    Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty
1.    Formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1 do zapytania,
2.    Wzór umowy najmu hali magazynowej – zał. nr 2 do zapytania
3.    Dokument potwierdzający prawo do reprezentacji.

V.    Opis sposobu przygotowania oferty
1.    Oferta winna zawierać dokładnie wypełniony i podpisany druk oferty. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.
2.    Oferta, musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikająca z właściwego rejestru.
3.    Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką.
4.    Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osoby określone w pkt. 2. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
5.    Należy podpisać załączniki i kolejno ponumerować strony.
6.    Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia
7.    Wykonawca może zastrzec, które jego dokumenty nie będą ujawniane, ponieważ stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
8.    Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę, której nie może zmienić.

VI.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1.    Oferty należy składać wyłącznie drogą e-mail na adres: sekretariat@archiwum.zgora.pl w terminie do dnia 01.03.2019 r. do godz. 09:00
2.    Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 15 dni od dnia terminu składania ofert.

VII.    Opis sposobu obliczania ceny
1.    Cena oferty ma stanowić kwotę wynagrodzenia jaką wykonawca chce uzyskać za wykonanie całości zamówienia.
2.    Cena ofertowa powinna zawierać opłatę za najem obejmującą czynsz, koszty utrzymania przedmiotu najmu i ewentualnych jego remontów, opłaty eksploatacyjne, koszty mediów oraz wszystkie inne wydatki, opłaty, podatki, w tym podatek VAT i podatek od nieruchomości oraz inne opłaty w tym opłaty publiczne.
3.    Cena określona przez wykonawcę powinna uwzględniać upusty, jakie wykonawca oferuje.
4.    W formularzu ofertowym należy podać, cenę jednostkową netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto.
5.    Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w PLN za całość zamówienia.
6.    Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny.

VIII.    Kryterium wyboru oferty
Cena 50%
Ocena infrastruktury w stosunku do wymagań, na podstawie wizji lokalnej 50%

IX.    Aspekty społeczne zamówienia
W przypadku konieczności zatrudnienia przez Wykonawcę dodatkowych osób do wykonywania czynności w zakresie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zatrudnieniem były objęte w szczególności osoby bezrobotne, młodociane w celu przygotowania zawodowego, osoby niepełnosprawne lub inne osoby wskazane w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, z zachowaniem minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, jak i minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych.

X.    Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
1.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
2.    W sprawach nieuregulowanych w treści zapytania zastosowanie mają przepisy wyłącznie Kodeksu cywilnego.
3.    Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.  U.  z  2018  r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53).

XI.    Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:
p. Marcin Topczak, nr tel. 68 329 98 01, e-mail: m.topczak@archiwum.zgora.pl

XII.    Załączniki:
1.    Załącznik nr 1. Formularz ofertowy
2.    Załącznik nr 2. Wzór umowy najmu hali magazynowej

Zielona Góra, dnia 25.02.2019 r.                        

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-02-25
Data publikacji:2019-02-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lasota
Liczba odwiedzin:1066