Deklaracja dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

Data publikacji strony internetowej: 2015-05-20
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-04-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

• brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w obiektach graficznych i interakcyjnych,
• niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
• niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
• niektóre elementy powodują utrudnienia w obsłudze serwisu przy pomocy samej klawiatury,
• brak udogodnień dla osób niesłyszących/niewidomych i niedosłyszących/niedowidzących w załączonych plikach multimedialnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-30
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Martyna Nester.
E-mail: m.nester@archiwum.zgora.pl
Telefon: 68 329 98 01
Faks do kancelarii: 68 328 08 25

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• Organ nadzorujący: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
• Adres: ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
• E-mail: ndap@archiwa.gov.pl
• Telefon: 22 565 46 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Al. Wojska Polskiego 67 A, 65-001 Zielona Góra.

Do budynku prowadzi 1 wejście od Al. Wojska Polskiego. Wejście z poziomu gruntu przez drzwi rozsuwane. Przy wejściu do budynku po prawej znajduje się domofon z dwiema opcjami do wyboru: czytelnia oraz sekretariat. Dodatkowo na drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek do czytelni z oznaczeniem dla osób z niepełnosprawnością na wysokości do 120 cm.

Na parterze mieści się czytelnia oraz sala konferencyjna. Dalsze przejście na teren urzędu zabezpieczone jest drzwiami wyposażonymi w kontrolę dostępu oraz samozamykacze, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Wejście/wyjście ewakuacyjne z poziomu gruntu znajduje się z prawej strony budynku w pobliżu czytelni.

W budynku jest winda z dodatkowymi oznaczeniami na przyciskach do wyboru piętra w alfabecie brajla, pozwalająca na przemieszczanie się między piętrami osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku w pobliżu czytelni.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku na parterze znajdują się tabliczki informacyjne przy każdych drzwiach pomieszczeń w języku Braille'a, a także przed wejściem głównym do Archiwum z informacją o godzinach funkcjonowania Archiwum.
W pozostałej części budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Budynek Archiwum nie posiada także oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Archiwum posiada bezpłatny parking, na którym zostało wydzielone i odpowiednio oznaczone 1 miejsca dla osób niepełnosprawnych blisko wejścia głównego.

Na pierwszym piętrze budynku znajduje się urządzenie AED.

Na podstawie art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243), Archiwum Państwowe w Zielonej Górze informuje, że zapewnia osobom uprawnionym możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego oraz następujące środki wspierające komunikowanie się:
- pocztę elektroniczną, którą można kierować na adres: sekretariat@archiwum.zgora.pl
- faks do Kancelarii 68 328 08 25

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego lub innej formy komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed wizytą w Urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych) za pośrednictwem osoby przybranej, faksem lub mailem.

W celu usprawnienia obsługi osoby uprawnionej zaleca się, by w zgłoszeniu określić przedmiot sprawy oraz wskazać sposób kontaktowania się w sprawach związanych z ustaleniem terminu wizyty, formy komunikowania się itp.

Najbliższe przystanki komunikacji miejskiej usytuowane są: na Al. Wojska Polskiego – linia autobusowa: 0, 2, 5 ,8 ,9, 26 oraz ulica Agrestowa – linia autobusowa: 5, 10, 12.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-03-30
Data publikacji:2021-03-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lasota
Liczba odwiedzin:5210