Zapytanie ofertowe. Transport, załadunek i rozładunek dokumentacji wyborczej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

30 maja 2019

Aktualizacja 03.07.2019 r. / DAK.240.2.2019.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Transport, załadunek i rozładunek dokumentacji wyborczej z 56 gmin objętych zasięgiem nadzoru przez Archiwum Państwowe w Zielonej Górze do hali magazynowej przeznaczonej do przechowywania dokumentów z wyborów.
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest transport, załadunek i rozładunek dokumentacji wyborczej z 56 gmin objętych zasięgiem nadzoru przez Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, z siedziby gmin do magazynu Archiwum Państwowego, mieszczącego się przy ul. Trasa Północna 12 w Zielonej Górze, z wyłączeniem okręgów co do których zostaną zaskarżone wybory. Zamówienie obejmuje wynajem samochodu dostawczego o ładowności do 3,5 ton wraz z kierowcą i pracownikiem do wykonania załadunku i wyładunku. Samochód musi być wyposażony w miejsce siedzące dla pasażera - pracownika Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, który będzie koordynował przejmowanie dokumentów z gmin. Czas trwania realizacji zamówienia ok. 2 miesiące, według ustalonego harmonogramu i wykazu tras.

III. Termin realizacji zadania
Realizacja umowy nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przy czym termin odbioru dokumentacji może nastąpić 30-90 dni po zatwierdzeniu przez Sąd Najwyższy ważności wyborów:
- dla Wyborów do Parlamentu Europejskiego możliwy termin przekazania dokumentacji: lipiec, sierpień lub wrzesień 2019 r., czyli III kwartał 2019 r.
- dla Wyborów do Parlamentu RP możliwy termin przekazania dokumentacji: listopad -grudzień 2019 r., czyli IV kwartał 2019 r

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1. Przedkładając swoją ofertę Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki opisane w zapytaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone we wzorze oferty, stanowiącej zał. nr 1 do zapytania, w tym m.in.:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e) Zamawiający wymaga od Wykonawcy:
f) Posiadają aktualne w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia:
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej;
- ubezpieczenie OC i AC, uwzględniające ewentualny przestój pojazdu wywołany awarią lub wypadkiem, zapewniające samochód zastępczy,
- ubezpieczenie od przewozu pasażerów.

V. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty
1. Formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1 do zapytania,
2. Wzór umowy – zał. nr 2 do zapytania
3. Wykaz tras – zał. nr 3 do zapytania
4. Dokument potwierdzający prawo do reprezentacji.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta winna zawierać dokładnie wypełniony i podpisany druk oferty. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.
2. Oferta, musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikająca z właściwego rejestru.
3. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką.
4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osoby określone w pkt. 2. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
5. Należy podpisać załączniki i kolejno ponumerować strony.
6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia
7. Wykonawca może zastrzec, które jego dokumenty nie będą ujawniane, ponieważ stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
8. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę, której nie może zmienić.

VII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać wyłącznie drogą e-mail na adres: sekretariat@archiwum.zgora.pl w terminie do dnia 06.06.2019 r. do godz. 09:00
2. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 15 dni od dnia terminu składania ofert.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Cena oferty ma stanowić kwotę wynagrodzenia jaką wykonawca chce uzyskać za wykonanie całości zamówienia.
2. Cena ofertowa powinna zawierać opłatę za realizację całego zamówienia, a mianowicie, koszty transportu pracownika spod siedziby Archiwum Państwowego do siedziby wskazanej gminy oraz transportu dokumentacji wyborczej z siedziby gminy do magazynu archiwalnego, koszty wykonania załadunku i wyładunku dokumentacji wyborczej, koszty postoju, koszty pracownicze.
3. Cena określona przez wykonawcę powinna uwzględniać upusty, jakie wykonawca oferuje.
4. W formularzu ofertowym należy podać, cenę jednostkową netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto.
5. Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w PLN za całość zamówienia.
6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny.

IX. Kryterium wyboru oferty
Cena 100 %

X. Aspekty społeczne zamówienia
W przypadku konieczności zatrudnienia przez Wykonawcę dodatkowych osób do wykonywania czynności w zakresie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zatrudnieniem były objęte w szczególności osoby bezrobotne, młodociane w celu przygotowania zawodowego, osoby niepełnosprawne lub inne osoby wskazane w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, z zachowaniem minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, jak i minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych.

XI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
2. W sprawach nieuregulowanych w treści zapytania zastosowanie mają przepisy wyłącznie Kodeksu cywilnego.
3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53).

XII. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:
p. Marcin Topczak, nr tel. 68 329 98 01, e-mail: m.topczak@archiwum.zgora.pl

XIII. Załączniki:
1. Załącznik nr 1. Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2. Wzór umowy
3. Załącznik nr 3. Wykaz tras

Zielona Góra, dnia 30.05.2019 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-05-30
Data publikacji:2019-05-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lasota
Liczba odwiedzin:1005