Zapytanie ofertowe. Umowa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dla Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

19 czerwca 2019

Aktualizacja 01.07.2019 r. - DAK.222.17.2019.Informacja o wyborze wykonawcy

DAK.222.17.2019

 

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

Umowa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dla Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986),

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest umowa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dla Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a
w  szacunkowej ilości 10,857 MWh miesięcznie od dnia 01.08.2019 r. do dnia 31.07.2020 r.

Miejsce poboru energii elektrycznej: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a: stacja transformatorowa So-261.

Punkt poboru jest dostosowany do warunków TPA.

Warunki techniczne:

Rodzaj przyłącza:

Przyłącze kablowe o napięciu 15 kV.

Miejsce przyłączenia:

Złącze kablowe 15kV RSN 2852 nr 2 „Wojska Polskiego 69”

Miejsce dostarczenia i granica własności                   (eksploatacji):

Zaciski prądowe głowicy kablowej w złączu kablowym 15kV RSN 2852 nr 2 „Wojska Polskiego 69”, w kierunku stacji transformatorowej Odbiorcy. 

Moc umowna:

 52 kW

Prognozowane miesięczne zużycie energii:

 

10,857 kWh

Grupa taryfowa:

B 21

Napięcie zasilania:

230 / 400 V

Grupa przyłączeniowa:

III

Układ pomiarowo-rozliczeniowy:

Miejsce zainstalowania układu pomiarowego:                                                Stacja transformatorowa So-261

Pomiar pobieranej mocy i energii elektrycznej odbywa się na poziomie napięcia 15kV.

Układ pomiarowo-rozliczeniowy składa się z:

podstawowego układu pomiarowo-rozliczeniowego, którego elementami są:

a)      przekładniki prądowe o przekładni 10/5 A/A , stanowiące własność Odbiorcy

b)      przekładniki napięciowe o przekładni 15: /0,1: kV/kV, stanowiące własność Odbiorcy

c)      elektroniczny wielotaryfowy licznik energii czynnej pobranej z sieci OSD i biernej pobranej/oddanej z/do sieci OSD, stanowiący własność Odbiorcy.       

d)     układ synchronizacji czasu, zasilania awaryjnego i transmisji danych pomiarowych, stanowiące własność Odbiorcy

 

Prognozowane miesięczne zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Sprzedawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii.

Ceny jednostkowe za sprzedaż energii elektrycznej zawarte w Formularzu oferty nie powinny być cenami wyższymi od cen określonych w aktualnie obowiązującej taryfie sprzedawcy. Taryfa, na podstawie której sporządzono ofertę, powinna zostać załączona do oferty.

Ceny za usługę przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej muszą być zgodne z aktualną Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zamawiający nie będzie uwzględniał ceny dystrybucji energii przy badaniu ofert, wymaga jednak aby Wykonawca załączył Taryfę do oferty.

Przedmiot zamówienia powinien być realizowany na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2019 poz. 755) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. 2018 poz. 1025) oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

Wykonawca będzie dostarczał energię elektryczną zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne.

II. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Okres trwania umowy: 01.08.2019 r. – 31.07.2020 r.

III. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:

Cena - 100%

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 1. Przedkładając swoją ofertę wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki opisane w zapytaniu.
 2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty.
 3. Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do oszacowania ceny oraz możliwości realizacji zamówienia we wskazanym terminie.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych i wariantowych.
 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 6. Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą prowadzone będą w PLN.
 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zatrudnienia podwykonawców.
 8. W sprawach nieuregulowanych w treści zapytania zastosowanie mają przepisy wyłącznie Kodeksu cywilnego
 9. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone we wzorze oferty, stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania, w tym m.in.:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  2. posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
  3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  5. przestrzegają regulacji dotyczących zarówno minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, jak i minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych.

V. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 1. Formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1 do oferty,
 2. Taryfę sprzedawcy, na podstawie której sporządzono ofertę.
 3. Taryfę OSD.
 4. Wzór umowy – ogólne warunki umowy.
 5. Dokumenty potwierdzające prawo do reprezentacji.

VI. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

 1. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na sposób realizacji zamówienia.
 2. W Formularzu oferty należy podać ceny wyrażone w złotych polskich, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Zaokrąglenia cen w PLN należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
 4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.
 5. Ceny jednostkowe zawarte w Formularzu oferty nie powinny być cenami wyższymi od cen określonych w aktualnie obowiązującej taryfie sprzedawcy.
 6. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
  w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:

 1. Ofertę należy złożyć do dnia 28.06.2019 r., do godz. 12:00.
 2. Dopuszcza się złożenie oferty:
 3. w formie pisemnej na adres: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a
 4. za pośrednictwem poczty elektronicznej (wersja pdf): sekretariat@archiwum.zgora.pl

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Ofertę w formie tradycyjnej - pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie.
 2. Ofertę w formie elektronicznej – jeden plik zawierający wszystkie wymagane załączniki zeskanowane i zapisane w formacie
 3. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz ofertowy należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
 4. Oferta może być złożona na druku innym niż ten, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, pod warunkiem, że zawiera wszystkie elementy zawarte w załączonym wzorze oferty.

IX. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są :

Katarzyna Ostrycharczyk, tel. 68 329 98 01, e-mail: k.ostrycharczyk@archiwum.zgora.pl

X. Informacje dodatkowe:

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
 2. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji warunków umowy lub podpisania umowy.
 3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą, po przekazaniu zawiadomienia o wyborze wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
 6. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986).
 7. Zamawiający, przed  udzieleniem  zamówienia,  może  wezwać  Wykonawcę,  którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia:
  1. Kopii Koncesji na obrót energią elektryczną oraz oświadczenie wykonawcy o tym, że posiada zawartą obowiązującą umowę lub promesę umowy z lokalnym Operatorem  Systemu Dystrybucyjnego,  na podstawie której może prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do obiektu zamawiającego.
  2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
  3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3  miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

XI. Aspekty społeczne zamówienia:

W ramach społecznych aspektów realizacji przedmiotu Wymagamy od Wykonawcy, oświadczenia o:

 1. przestrzeganiu regulacji dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych.
 2. Zapewnieniu przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia podczas realizacji usługi w miejscu wykonywania usługi,
 3. niekaraniu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową określone w rozdziale XXVIII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
 4. w przypadku konieczności zatrudnienia przez Wykonawcę dodatkowych osób do wykonywania czynności w zakresie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia dodatkowym zatrudnieniem zostaną objęte w szczególności osoby bezrobotne, młodociane w celu przygotowania zawodowego, osoby niepełnosprawne lub inne osoby wskazane w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, z zachowaniem przestrzegania regulacji dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-06-19
Data publikacji:2019-06-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Nowak
Liczba odwiedzin:474