Zapytanie ofertowe. Obsługa techniczna stacji transformatorowej w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

6 sierpnia 2019

Znak: DAK.222.18.2019

Zapytanie ofertowe

 Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

  OBSŁUGA TECHNICZNA STACJI TRANSFORMATOROWEJ
W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM W ZIELONEJ GÓRZE

 Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986),

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania jest zgodna z aktualnymi przepisami prawa energetycznego, regulacjami uzgodnionymi z ENEA Operator oraz z instrukcją eksploatacji i konserwacji stacji transformatorowej usługa obsługi technicznej polegającej na eksploatacji, konserwacji i nadzorze nad pracą stacji transformatorowej So-261 w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze przy ul. Aleja Wojska Polskiego 67a.

Stacja transformatorowa SN typ UNIFLUORC (15/0,5kV) składa się z:

 1. 3-polowej rozdzielni SN,
 2. układu pomiarowego,
 3. transformatora o mocy 250kVA,
 4. rozdzielnicy RGnn.

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało utrzymanie stacji transformatorowej w prawidłowym stanie technicznym, co powinno być zapewnione poprzez wykonywanie w stacji wymaganych oględzin, konserwacji, pomiarów i prób eksploatacyjnych w zakresie i terminach określonych przepisami prawa energetycznego oraz we właściwych, istniejących instrukcjach: „Instrukcja Współpracy Eksploatacyjno-Ruchowej stacji So 261 Wojska Polskiego Archiwum” oraz „Instrukcja eksploatacji i konserwacji stacji transformatorowej So‑261 Archiwum Państwowe w Zielonej Górze ul. Al. Wojska Polskiego” .

Zakres świadczenia usługi obejmuje m.in.:

 1. sprawdzenie działania i współpracy łączników oraz ich stanu technicznego,
 2. sprawdzenie ciągłości, połączeń uziemień stacji,
 3. sprawdzenie stanu osłon, blokad, urządzeń ostrzegawczych i innych urządzeń zapewniających bezpieczeństwo pracy,
 4. sprawdzenie ciągłości i stanu połączeń głównych torów prądowych,
 5. prace porządkowe w pomieszczeniach stacji oraz na zewnątrz stacji,
 6. konserwacja urządzeń stacji (czyszczenie, smarowanie, malowanie),
 7. sprawdzenie zgodności schematu ze stanem faktycznym,
 8. sprawdzenie stanu napisów i oznaczeń informacyjno-ostrzegawczych,
 9. sprawdzenie stanu fundamentów, elementów budynku stacji, kanałów kablowych, otworów wentylacyjnych, konstrukcji wsporczych,
 10. sprawdzenie stanu dróg, przejść, ogrodzeń i zamknięć stacji,
 11. sprawdzenie wyposażenia i stanu technicznego urządzeń p.poż. (gaśnice),
 12. sprawdzenie wyposażenia ilościowego zapasowych bezpieczników rodz. SN 15 kV i NN 0,4 kV,
 13. przeprowadzenie oględzin transformatora (stanu oleju, wycieki, stan izolatorów SN i nn, połączenia śrubowe),
 14. sprawdzenie poprawności działania instalacji oświetlenia wewnętrznego stacji So-261,
 15. sprawdzenie poprawności działania SZR,
 16. sprawdzenie poprawności działania UPS,
 17. prace dodatkowe, które wynikną podczas przeglądu.

III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Okres trwania umowy: 36 miesięcy (od 01.10.2019 r. do 30.09.2022 r.)

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

 1. Przedkładając swoją ofertę Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki opisane w zapytaniu.
 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone we wzorze oferty, stanowiącej zał. nr 1 do zapytania, w tym m.in.:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  2. posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj. przedstawią referencje z wykonywania usługi o podobnym zakresie,
  3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, przedstawią wykaz osób które będą uczestniczyły w postępowaniu wg wzoru oferty zał. 1 do zapytania
  4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  5. przestrzegają regulacji dotyczących zarówno minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, jak i minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych.
  6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy:
  7. Posiadają aktualne w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia:
  • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
  • ubezpieczenie pracowników zatrudnionych na terenie znajdującym się pod zarządem Zamawiającego przy realizacji usługi od skutków odpowiedzialności cywilnej osób trzecich wobec Zamawiającego, na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz od skutków nieszczęśliwych wypadków robotników i innych osób zatrudnionych przez niego przy wykonywaniu usługi i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność.
 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy oświadczenia, że wdrożył i utrzymuje środki służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania danych zgodnie z postanowieniami RODO* oraz zapewnia zachowanie w tajemnicy danych przetwarzanych przez osoby, które realizują przedmiot jego działalności zarówno w trakcie ich zatrudnienia, jak i po jego ustaniu.

 

V. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty 

 1. Formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1 do zapytania (wraz z wykazem osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia)
 2. Zaparafowany załącznik nr 2 do zapytania – wzór umowy.
 3. Zestawienie posiadanych referencji oraz ich kopię.
 4. Dokument potwierdzający prawo do reprezentacji.

 

VI. Opis sposobu przygotowania oferty 

 1. Oferta winna zawierać dokładnie wypełniony i podpisany druk oferty. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.
 2. Oferta, musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikająca z właściwego rejestru.
 3. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką.
 4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osoby określone w pkt. 2. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
 5. Należy podpisać załączniki i kolejno ponumerować strony.
 6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia
 7. Wykonawca może zastrzec, które jego dokumenty nie będą ujawniane, ponieważ stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. 2019 poz. 1010).
 8. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę, której nie może zmienić.

VII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 1. Oferty należy składać wyłącznie drogą e-mail na adres: sekretariat@archiwum.zgora.pl w terminie do dnia 25.08.2019 r.
 2. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 20 dni od dnia terminu składania ofert.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny 

 1. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty brutto, które będą wiązały się z realizacją przedmiotowego zamówienia w ciągu 36 miesięcy trwania umowy, w rozbiciu na poszczególne rodzaje opłat wraz z podaniem częstotliwości ich regulowania, jednakże nie częściej niż raz na kwartał.
 2. Cena brutto oferty powinna uwzględniać wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na sposób realizacji zamówienia.
 3. Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do terminowego i prawidłowego zrealizowania zadania, zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.
 4. Cena określona przez wykonawcę powinna uwzględniać upusty, jakie wykonawca oferuje.
 5. W formularzu ofertowym należy podać, cenę jednostkową netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto, którą wykonawca oferuje.
 6. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.
 7. Ceny jednostkowe zawarte w Formularzu oferty nie powinny być cenami wyższymi od cen określonych w aktualnie obowiązującym cenniku sprzedawcy.
 8. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
 10. Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w PLN za całość zamówienia (12 kwartałów).
 11. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny.

IX. Kryterium wyboru oferty 

Cena - 80% (max. 0,8 pkt)

Doświadczenie – 20% (co najmniej 0-4 referencje – max. 0,1 pkt, 5-więcej max. 0,2 pkt.)  

X. Aspekty społeczne zamówienia

 

W przypadku konieczności zatrudnienia przez Wykonawcę dodatkowych osób do wykonywania czynności w zakresie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zatrudnieniem były objęte w szczególności osoby bezrobotne, młodociane w celu przygotowania zawodowego, osoby niepełnosprawne lub inne osoby wskazane w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, z zachowaniem minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, jak i minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych.

 

XI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania  

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
 2. W sprawach nieuregulowanych w treści zapytania zastosowanie mają przepisy wyłącznie Kodeksu cywilnego.
 3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (j. Dz.U. 2018 poz. 1986).

 

XII. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:

p. Katarzyną Ostrycharczyk, p. Mieczysław Stokłosa nr tel. 68 329 98 01, e‑mail: k.ostrycharczyk@archiwum.zgora.pl

XIII. Załączniki: 

 1. Załącznik nr 1. Formularz ofertowy
 1. Załącznik nr 2. Wzór umowy

 

Zielona Góra, dnia 06.08.2019 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-08-06
Data publikacji:2019-08-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Nowak
Liczba odwiedzin:1040