Zapytanie ofertowe. Usługa monitorowania systemu przeciwpożarowego z bezpośrednim przesłaniem sygnałów na terminal Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze obiektu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

6 sierpnia 2019

Znak: DAK.252.2.2019

Zapytanie ofertowe

 Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

  Usługa monitorowania systemu przeciwpożarowego z bezpośrednim przesłaniem sygnałów na terminal Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze obiektu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

 

Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986),

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl. 

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania jest usługa monitorowania sygnałów otrzymywanych za pośrednictwem UTA z centrali sygnalizacji systemu przeciwpożarowego z bezpośrednim przesłaniem sygnałów na terminal Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze

obiektu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a.

Zakres usługi obejmuje:

 1. Prowadzenie całodobowego nasłuchu informacji nadchodzących za pośrednictwem UTA z CSP obiektu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.
 2. Przesyłanie alarmów pożaru nadchodzących za pośrednictwem UTA z CSP obiektu do KP PSP z Zielonej Górze.
 3. Podjęcie stosownych działań, w zależności od rodzaju odebranych sygnałów.
 4. Prowadzenie rejestru sygnałów alarmowych i technicznych nadchodzących za pośrednictwem UTA z CSP obiektu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze oraz jego udostępnienie, na pisemne żądanie Archiwum.
 5. Serwis systemu monitorowania alarmów pożaru oraz UTA.
 6. Konserwacja urządzeń transmisji alarmów UTA.

Archiwum posiada zamontowany system alarmowy ppoż. wraz z systemem powiadamiania Straży Pożarnej.

III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Okres trwania umowy: 36 miesięcy (od 01.10.2019 r. do 30.09.2022 r.) 

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

 1. Przedkładając swoją ofertę Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki opisane w zapytaniu.
 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone we wzorze oferty, stanowiącej zał. nr 1 do zapytania, w tym m.in.:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  2. posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj. przedstawią referencje z wykonywania usługi o podobnym zakresie,
  3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  5. przestrzegają regulacji dotyczących zarówno minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, jak i minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych.
  6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy:
  7. Posiadają aktualne w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia:
  • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
  • ubezpieczenie pracowników zatrudnionych na terenie znajdującym się pod zarządem Zamawiającego przy realizacji usługi od skutków odpowiedzialności cywilnej osób trzecich wobec Zamawiającego, na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz od skutków nieszczęśliwych wypadków robotników i innych osób zatrudnionych przez niego przy wykonywaniu usługi i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność.
 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy oświadczenia, że wdrożył i utrzymuje środki służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania danych zgodnie z postanowieniami RODO* oraz zapewnia zachowanie w tajemnicy danych przetwarzanych przez osoby, które realizują przedmiot jego działalności zarówno w trakcie ich zatrudnienia, jak i po jego ustaniu.

V. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty 

 1. Formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1 do zapytania
 2. Istotne postanowienia umowy proponowane przez Wykonawcę.
 3. Tryb postępowania w przypadku uzasadnionego i nieuzasadnionego uruchomienia systemu alarmowego.
 4. Zestawienie posiadanych referencji oraz ich kopię.
 5. Dokument potwierdzający prawo do reprezentacji.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty 

 1. Oferta winna zawierać dokładnie wypełniony i podpisany druk oferty. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.
 2. Oferta, musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikająca z właściwego rejestru.
 3. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką.
 4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osoby określone w pkt. 2. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
 5. Należy podpisać załączniki i kolejno ponumerować strony.
 6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia
 7. Wykonawca może zastrzec, które jego dokumenty nie będą ujawniane, ponieważ stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. 2019 poz. 1010).
 8. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę, której nie może zmienić.

VII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 1. Oferty należy składać wyłącznie drogą e-mail na adres: sekretariat@archiwum.zgora.pl w terminie do dnia 25.08.2019 r.
 2. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 20 dni od dnia terminu składania ofert.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny 

 1. Oferta powinna obejmować wartość brutto ryczałtu miesięcznego oraz roczny koszt konserwacji UTA.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty brutto, które będą wiązały się z realizacją przedmiotowego zamówienia w ciągu 36 miesięcy trwania umowy, w rozbiciu na poszczególne rodzaje opłat wraz z podaniem częstotliwości ich regulowania.
 3. Cena brutto oferty powinna uwzględniać wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na sposób realizacji zamówienia.
 4. Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do terminowego i prawidłowego zrealizowania zadania, zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.
 5. Cena określona przez wykonawcę powinna uwzględniać upusty, jakie wykonawca oferuje.
 6. W formularzu ofertowym należy podać, cenę jednostkową netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto, którą wykonawca oferuje.
 7. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.
 8. Ceny jednostkowe zawarte w Formularzu oferty nie powinny być cenami wyższymi od cen określonych w aktualnie obowiązującym cenniku sprzedawcy.
 9. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
 11. Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w PLN za całość zamówienia (36 miesięcy).
 12. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny.

IX. Kryterium wyboru oferty 

Cena - 80% (max. 0,8 pkt)

Doświadczenie – 20% (co najmniej 0-4 referencje – max. 0,1 pkt, 5-więcej max. 0,2 pkt.)  

X. Aspekty społeczne zamówienia 

W przypadku konieczności zatrudnienia przez Wykonawcę dodatkowych osób do wykonywania czynności w zakresie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zatrudnieniem były objęte w szczególności osoby bezrobotne, młodociane w celu przygotowania zawodowego, osoby niepełnosprawne lub inne osoby wskazane w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, z zachowaniem minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, jak i minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych.

 

XI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania  

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
 2. W sprawach nieuregulowanych w treści zapytania zastosowanie mają przepisy wyłącznie Kodeksu cywilnego.
 3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (j. Dz.U. 2018 poz. 1986).

 

XII. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:

p. Katarzyną Ostrycharczyk, p. Mieczysław Stokłosa nr tel. 68 329 98 01, e‑mail: k.ostrycharczyk@archiwum.zgora.pl 

 XIII. Załączniki: 

 1. Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

 

Zielona Góra, dnia 06.08.2019 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-08-06
Data publikacji:2019-08-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Nowak
Liczba odwiedzin:2845