Zapytanie ofertowe. Sporządzenie indeksów osobowych z niemieckojęzycznych akt stanu cywilnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

27 września 2019

Znak: DAK.230.79.2019

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Sporządzenie indeksów osobowych z akt zespołu 89 / 242  Urząd Stanu Cywilnego w Gubinie
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), 3

PRZEDMIOT ZLECENIA

I.    Zlecający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II.    Przedmiot zlecenia
1. Przedmiotem zlecenia jest sporządzenie  indeksów osobowych z niemieckojęzycznych  akt stanu cywilnego zespołu 89 / 242  Urząd Stanu Cywilnego w Gubinie, na podstawie  skanów poszczególnych jednostek archiwalnych  zespołów  przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze ) zamieszczonych na portalu: www.szukajwarchiwach.pl. według zasad określonych w Zarządzeniu Nr 3 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 26 stycznia 1974 r. w sprawie sporządzania indeksów do inwentarzy archiwalnych ( DAK.230.79.2019. Załącznik 5. Zarządzenie Nr 3 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 26 stycznia 1974 r. w sprawie sporządzania indeksów.pdf). 

2. Spis jednostek archiwalnych proponowanych do indeksowania wraz z szacowana ilością indeksów znajduje się w załączniku nr 3. Szacowane ilości rekordów. Zespół 89/242 Urząd Stanu Cywilnego w Gubinie (Standesamt Guben)
3. Indeksy należy sporządzić  według wzoru Zał. Nr 4. Wzór indeksów. Zespół 89/242 Urząd Stanu Cywilnego w Gubinie (Standesamt Guben)

III.    Termin realizacji zadania
Realizacja zlecenia nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później jednak niż do dnia 01.12.2019 r.

IV.    Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne.
2.    W realizacji zamówienia nie mogą brać udziału osoby zatrudnione w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze
3.    Wykonanie zlecenie nastąpi własnym sprzętem Zleceniobiorcy i poza siedzibą Zleceniodawcy.
4.    Plik tekstowy (w formacie .xls) należy przygotować na dowolnym nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD, pendrive itp.) i przekazać Zleceniodawcy
5.    Przedkładając swoją ofertę Zleceniobiorca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki opisane w zapytaniu.

V.    Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty
1.    Formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1 Wzór oferty do zapytania
2.    Zaparafowany zał. nr 2 Wzór umowy

VI.    Opis sposobu przygotowania oferty
1.    Oferta winna zawierać dokładnie wypełniony i podpisany druk oferty wraz z załącznikami. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.
2.    Oferta, musi być podpisana.
3.    Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osoby określone w pkt. 2. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
4.    Należy podpisać załączniki i kolejno ponumerować strony.
5.    Zleceniobiorca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.
6.    Każdy ze Zleceniobiorców może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę, której nie może zmienić.

VII.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1.    Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej (pdf) na adres sekretariat@archiwum.zgora.pl w terminie do dnia 10 października 2019 r. do godz. 23:59.

VIII.    Opis sposobu obliczania ceny
1.    Cena jednostkowa indeksu, łącznie ma stanowić kwotę wynagrodzenia brutto za jaką Zleceniobiorca chce uzyskać za wykonanie całości zamówienia (uwzględniając minimalną stawkę godzinową dla umów cywilnoprawnych, uiszczenie wszelkich składek, należności i podatków w zależności od jej sytuacji).
2.    Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do terminowego i prawidłowego zrealizowania zadania w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu prac i skalkulowana w ten sposób aby  nie  była  niższa niż minimalna stawka godzinowa.
3.    Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena jednostkowa  jednego indeksu.
4.    Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny.

IX.    Kryterium wyboru oferty
Cena 100%

X.    Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
1.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
2.    W sprawach nieuregulowanych w treści zapytania zastosowanie mają przepisy wyłącznie Kodeksu cywilnego.
3.    Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

XI.    Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:
p. Katarzyną Ostrycharczyk, nr tel. 68 329 98 01, e mail:k.ostrycharczyk@archiwum.zgora.pl

XII.    Załączniki:
1.    Załącznik 1. Formularz ofertowy.
2.    Załącznik 2. Wzór umowy.
3.    Załącznik 3. Szacowane ilości rekordów. Zespół 89/242 Urząd Stanu Cywilnego w Gubinie (Standesamt Guben)
4.    Załącznik 4. Wzór indeksów. Zespół 89/242 Urząd Stanu Cywilnego w Gubinie (Standesamt Guben)
5.    Załącznik 5. Zarządzenie Nr 3 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 26 stycznia 1974 r. w sprawie sporządzania indeksów.pdf

 

Dyrektor

Dr Tadeusz Dzwonkowski
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)    
                    

Zielona Góra, dnia 27 .09.2019 r.                       

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-09-27
Data publikacji:2019-09-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lasota
Liczba odwiedzin:966