Zamówienia publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Archiwum Państwowe w Zielonej Górze publikowane są w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Archiwum.

Artykuły

Zapytanie ofertowe. Umowa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej

5 czerwca 2018

DAK.222.20.2018

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Umowa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dla Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.
                                                      
I.    Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest umowa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dla Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a
w  szacunkowej ilości 11,523 MWh miesięcznie od dnia 01.08.2018 r. do dnia 31.07.2019 r.
Miejsce poboru energii elektrycznej: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a: stacja transformatorowa So-261.
Punkt poboru jest dostosowany do warunków TPA.
Warunki techniczne:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Umowa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej

Zapytanie ofertowe. Zakup licencji serwerowego systemu operacyjnego

17 maja 2018

Aktualizacja 28.05.2018 / DAK.042.1.2018.Informacja o wyborze najkorzysniejszej oferty

Aktualizacja 21.05.2018 / DAK.042.1.2018.Odpowiedzi na pytania z dnia 21.05.2018

Znak: DAK.042.1.2018

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Zakup licencji serwerowego systemu operacyjnego na potrzeby wdrożenia EZD
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji Microsoft Windows Server 2016 Standard 64bit dla serwera dwuprocesorowego (łącznie 16 rdzeni w serwerze) wraz z licencjami dostępowymi w domenie Active Directory dla systemu Microsoft Windows Server 2016 dla 30 użytkowników lub oprogramowanie równoważne.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

III. Miejsce realizacji zadania
1. Zakup i dostawa realizowana będzie do siedziby Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Al. Wojska Polskiego 67a.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Zakup licencji serwerowego systemu operacyjnego

Zapytanie ofertowe. Zakup serwera bazodanowego

27 kwietnia 2018

Aktualizacja 14.05.2018 / DAK.041.1.2018 informacja o wyborze najkorzysniejszej oferty

 

DAK.041.1.2018

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Zakup serwera bazodanowego
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup serwera bazodanowego o wymaganych parametrach technicznych.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
3. Zakres zamówienia obejmuje zakup i dostawę do siedziby zamawiającego.
4. Przedmiot zamówienia musi pochodzić z autoryzowanego przez producenta kanału dystrybucji w Polsce.
5. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad i roszczeń osób trzecich.

III. Miejsce realizacji zadania
1. Zakup i dostawa realizowana będzie do siedziby Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Al. Wojska Polskiego 67a.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Zakup serwera bazodanowego

Zapytanie ofertowe. Wykonanie przeglądów okresowych central wentylacyjnych oraz klimatyzatorów

21 lutego 2018

Zapytanie ofertowe. Usługa wycinki drzew z obowiązkiem zakupu drewna i uporządkowaniem terenu

8 lutego 2018

Zapytanie ofertowe

 Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

 Usługa wycinki drzew z obowiązkiem zakupu drewna i uporządkowaniem terenu

 Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018. ze zm.)

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Usługa wycinki drzew z obowiązkiem zakupu drewna i uporządkowaniem terenu

Zapytanie ofertowe. Usługa czyszczenia/prania tapicerki meblowej

5 lutego 2018

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

Usługa czyszczenia/prania tapicerki meblowej

Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018. ze zm.),

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II.Przedmiot zamówienia

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na usługę czyszczenia/prania tapicerki meblowej: 37 sztuk foteli i 71 sztuk krzeseł                    

III. Miejsce i termin realizacji zadania

  1. Realizacja usługi czyszczenia dokonywana będzie w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Al. Wojska Polskiego 67a.
  2. Ostateczny termin realizacji przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć 15.03.2018 r.
  3. Przewiduje się wykonanie prac w miesiącach luty-marzec 2018 r., z czego co najmniej 57 krzeseł winno być wyczyszczonych do dnia 16.02.2018 r.
  4. Zamówienie będzie realizowane wg uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu realizacji zmówienia. Usługę czyszczenia należy wykonać w budynku Archiwum w dni robocze w godzinach od 07:00 do 18:00 najpóźniej do dnia 15.03.2018 r.
  5. Czyszczenie należy zaplanować i zorganizować w taki sposób aby nie zakłócać zwykłej pracy. Harmonogram prac należy ustalić wspólnie z Zamawiającym z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wykonania usługi oraz czasu wyłączenia mebla z użytkowania.

 

 

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Usługa czyszczenia/prania tapicerki meblowej

Zapytanie ofertowe. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

19 grudnia 2017

Znak: DAK.241.2.2017

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie od 02.01.2018 do 31.12.2020 r.
 
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zm.),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

I.    Przedmiot zamówienia
1.    Przez przesyłki pocztowe, będą ce przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe o wadze do 2000 g (gabaryt A i B):
a)    Zwykłe, ekonomiczne – przesyłka nierejestrowana nie będąca przesyłką najszybszej kategorii,
b)    Zwykłe priorytetowe – przesyłka nierejestrowana najszybszej kategorii,
c)    Polecone ekonomiczne – przesyłka rejestrowana będąca przesyłką listową, przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem,
d)    Polecone priorytetowe – przesyłka rejestrowana najszybszej kategorii będąca przesyłką listową, przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem,
e)    Polecone ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) – przesyłka listowa przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru,
f)    Polecone priorytetowe ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) – przesyłka listowa najszybszej kategorii przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru.

2.    Paczki pocztowe, będące przedmiotem zamówienie rozumie się paczki pocztowe o wadze do 10.000 g (gabaryt Ai B)
a)    Ekonomiczne – paczki rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii,
b)    Priorytetowe – paczki pocztowe najszybszej kategorii,
c)    Ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) – paczki rejestrowane ekonomiczne i priorytetowe przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Zapytanie ofertowe. Macierz dyskowa

29 listopada 2017

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Zakup, dostawa, instalacja i konfiguracja macierzy dyskowej
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zm.),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a,
tel. 68 329 98 01;www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i konfiguracja macierzy dyskowej oraz udzielenie gwarancji na dostarczone urządzenia.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
3. Zakres zamówienia obejmuje zakup, dostawę, instalację, konfigurację, uruchomienie urządzenia (macierzy dyskowej).
4. Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 roku.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Macierz dyskowa

Zapytanie ofertowe. UTM

16 listopada 2017

DAK.243.1.2017

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Zakup i dostawa urządzenia zabezpieczania sieci UTM
 
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zm.),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I.    Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II.    Przedmiot zamówienia
1.    Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Archiwum Państwowego w Zielonej Górze urządzenia zabezpieczania sieci UTM zgodnego ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia.
2.    Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
3.    Wymagana gwarancja producenta na oferowane urządzenie.
4.    Gwarancja swoim zakresem obejmuje zarówno urządzenia jak i oprogramowanie  dostarczane wraz z urządzeniem.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. UTM

Zapytanie ofertowe. Rozbudowa macierzy dyskowej Fujitsu ETERNUS DX90S2

7 listopada 2017

Znak: O2.043.5.2017
Aktualizacja 2017-11-09

Informujemy, że aktualizacji uległ  Załącznik nr 2. Formularz ofertowy.

 

 

Znak: O2.043.5.2017

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Rozbudowa macierzy dyskowej Fujitsu ETERNUS DX90S2
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zm.),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I.    Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II.    Przedmiot zamówienia
1.    Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego macierzy dyskowej Fujitsu ETERNUS DX90S2 o dodatkową półkę dyskową wraz z 12 dyskami NLSAS o łącznej pojemości 36 TB oraz udzielenie gwarancji na dostarczone urządzenia.
2.    Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
3.    Zakres zamówienia obejmuje dostawę, instalację, konfigurację, uruchomienie urządzenia (macierzy dyskowej).
4.    Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne elementy w celu przyłączenia oferowanego urządzenia do posiadanego przez Zamawiającego urządzenia Fujitsu Eternus DX90S2 (li-cencje, kable, wkładki interfejsów itp. w tym również niezbędne elementy do posiadanego przez Zamawiającego urządzenia Fujitsu Eternus DX90S2).
5.    Elementy rozbudowy macierzy muszą pochodzić z autoryzowanego przez producenta kanału dystrybucji w Polsce.
6.    Elementy rozbudowy macierzy muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 roku.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Rozbudowa macierzy dyskowej Fujitsu ETERNUS DX90S2

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-21
Data publikacji:2015-05-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lasota
Liczba odwiedzin:53722