Ogłoszenie drugiego przetargu o sprzedaży zbędnych i zużytych składnikach majątku Skarbu Państwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

10 lipca 2019

Aktualizacja 05.09.2019 / DAK.233.4.2019. Informacja o zakończeniu II przetargu o sprzedaży zbędnych i zużytych składników majątku Skarbu Państwa

Znak: DAK.233.4.2019

Ogłoszenie drugiego przetargu o sprzedaży zbędnych i zużytych składnikach majątku Skarbu Państwa

Działając na podstawie § 9 ust. 1 i § 8 ust. 3 oraz § 23 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. 2017 poz. 729) uprzejmie informuje, że Archiwum Państwowe w Zielonej Górze posiada zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego przeznaczone do sprzedaży w trybie drugiego przetargu nieograniczonego.

1.Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 lipca 2019 r. w siedzibie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze , Al. Wojska Polskiego 67 a. Przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele oferentów. Wybór oferenta nastąpi w terminie do 7 dni po dniu otwarcia ofert.

2.Przedmiot przetargu:
a) Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych oraz ceną przedawanych składników zostały opisane w:
1) Załączniku nr 1.Zestawienie zbędnego i zużytego sprzętu o wartości powyżej 1200 zł.
2) Załączniku nr 2. Zestawienie zbędnego i zużytego sprzętu elektrotechnicznego o wartości poniżej 1200 zł
3) Załącznik nr 3. Zestawienie książek o wartości poniżej 1200 zł.
b) Składniki wystawione do przetargu można oglądać codziennie w godzinach od 10 do 11 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym w siedzibie Archiwum przy Al. Wojska Polskiego 67 a. Cena wywoławczą jest wartość każdego składnika określona w załączonych zestawieniach.

3.Składanie ofert.
a) Ofertę kupna może złożyć dowolny zainteresowany podmiot (nabywca), za wyjątkiem osób zastrzeżonych w § 21 ust. 2 ww. rozporządzenia, po wcześniejszym wniesieniu wadium w Zielonej Górze na konto 09 1010 1704 0014 8513 9120 2000 , zgodnie z § 16 rozporządzenia w wysokości 10 % ceny wywoławczej oferowanego do sprzedaży.
b) Podmioty zainteresowane nabyciem składników ruchomych wymienionych w załączniku nr 1 lub 2 lub 3 zobowiązane są do złożenia pisemnej oferty w zaklejonej kopercie stanowiącej formularz ofertowy na zakup składnika majątku ruchomego, według wzoru określonego w Załączniku nr 4 Wzór oferty zakupu w sekretariacie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a, 65-762 Zielona Góra do dnia 26 lipca 2019 r. do godziny 15.00
c) Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką.
d) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osoby określone w pkt. 2. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
e) Należy podpisać załączniki i kolejno ponumerować strony.
f) Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia
g) Oferent może zastrzec, które jego dokumenty nie będą ujawniane, ponieważ stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
h) Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę na wskazany składnik rzeczowy majątku i zaproponować tylko jedną cenę, której nie może zmienić.
i) Oferta powinna zawierać imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, oferowaną cenę i warunki jej zapłaty, oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, nazwę przedmiotu, nr inwentarzowy lub numer ewidencyjny.
j) Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty

4.Zasady wyłaniania oferentów i sprzedaży majątku
a) Oferty złożone po terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium zostaną odrzucone przez komisję przetargową.
b) Oferty nie zawierające wymaganych danych i dokumentów, lub są niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę, zostaną odrzucone przez komisję przetargową.
c) Oferta jest wiążąca, do czasu przebicia jej przez ofertę wyższą cenowoW przypadku zaproponowania przez co najmniej dwóch oferentów takiej samej najwyższej ceny za dany składnik majątku ruchomego, zostanie przeprowadzone dodatkowe postepowanie między tymi oferentami. O terminie i miejscu postepowania oferenci zostaną powiadomieni odrębnie.
d) nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
e) Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie 3 dni od dnia powiadomienia oferenta o powzięciu jego oferty kupna.
f) Wydanie nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po odnotowaniu wpłaty na konto bankowe Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.
g) Wszystkie koszty związane z demontażem, montażem, składaniem, pakowaniem oraz transportem składników majątku ruchomego - ponosi odbiorca.

5.Postanowienia końcowe:
a) w sprawach nieujętych powyżej rozstrzygają regulacje zawarte są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. 2017 poz. 729)
b) Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zastrzega sobie prawo do odwołania oferty sprzedażowej (w całości lub części) bez podania przyczyn, a w szczególności, gdy zbywane składniki majątku ruchomego znajdą zainteresowanie wśród podmiotów wymienionych w § 38 przedmiotowego Rozporządzenia Rady Ministrów
c) Załączniki:
Załącznik nr 1.Zestawienie zbędnego i zużytego sprzętu o wartości powyżej 1200 zł.,
Załącznik nr 2. Zestawienie zbędnego i zużytego sprzętu elektrotechnicznego o wartości poniżej 1200 zł
Załącznik nr 3. Zestawienie książek o wartości poniżej 1200 zł.
Załącznik nr 4. Wzór oferty kupna

Zielona Góra, 10 lipca 2019 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-07-10
Data publikacji:2019-07-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lasota
Liczba odwiedzin:828