Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja elementów systemów zabezpieczeń technicznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

27 kwietnia 2023

Aktualizacja 15 maja 2023 / DAG.222.14.2023.Informacja o unieważnieniu postępowania

DAG.222.14.2022

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a,
tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl
zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

Przegląd i konserwacja elementów systemów zabezpieczeń technicznych w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w danym roku kalendarzowym dwóch przeglądów i konserwacji systemów zabezpieczeń technicznych w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, w terminach ustalonych z Zamawiającym w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, potwierdzone pisemnym protokołem z przeprowadzonych czynności dla każdego systemu z osobna, tj.:
1) System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN,
2) System kontroli dostępu KD,
3) System CCTV,
4) System sygnalizacji pożarowej,
5) System monitoringu temperatury i wilgotności,
6) System BMS,
oraz świadczenie usług serwisowych w zależności od potrzeb Zamawiającego.

W ramach umowy zawartej na okres 36 miesięcy (3 lata) Wykonawca zapewni wykonanie łącznie 6 przeglądów i konserwacji oraz świadczenie usług serwisowych systemów technicznych przez 10 godzin roboczych pracy 1 pracownika*.

*Ilość godzin przyjęta na potrzeby zapytania ofertowego jest szacunkowa i niewiążąca dla Zamawiającego. Zamawiający zastrzega prawo nie korzystania z usług serwisowych Wykonawcy przez cały okres trwania umowy. Korzystanie z usług serwisowych przez Zamawiającego będzie uzależnione od jego potrzeb.

Zakres czynności:
1) Przeprowadzanie przeglądów i konserwacji systemów zabezpieczeń technicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 – wykaz systemów i czynności - w terminach do dnia 15 czerwca danego roku i do dnia 15 grudnia danego roku.
2) Wykonywanie usług serwisowych podczas trwania umowy (diagnoza i usuwanie awarii, udział w pracach wymagających obecności serwisanta systemów technicznych), w zależności od potrzeb Zamawiającego, przy czym Zamawiający pokryje koszty ewentualnych części zamiennych a wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne za każdą rozpoczęta godzinę roboczą, zgodnie z przedłożoną ofertą.

2. Tryb udzielenia zamówienia
1) Zapytanie ofertowe – do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
2) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty.
3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.
4) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na realizację tego zamówienia, bez podania przyczyny.

3. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym z zachowaniem terminów wskazanych w pkt 1.

4. Przy wyborze oferty do realizacji Zamawiający będzie kierował się kryterium:
Cena 100%

5. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty opatrzone podpisem:
1) Wykaz systemów i czynności – załącznik nr 1 do oferty.
2) Formularz ofertowy wg załączonego wzoru – załącznik nr 2 do oferty.
3) Wzór umowy – załącznik nr 3 do oferty.
4) Dokument potwierdzający prawo do reprezentacji - Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy jeżeli ofertę składa pełnomocnik.

6. Opis sposobu obliczenia ceny w ofercie:
1) Cena oferty ma stanowić kwotę wynagrodzenia jaką wykonawca chce uzyskać za wykonanie całości zamówienia.
2) Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do terminowego i prawidłowego zrealizowania zadania, zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.
3) Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie,
4) Cena określona przez wykonawcę powinna uwzględniać upusty, jakie wykonawca oferuje.
5) W formularzu ofertowym należy podać łączną cenę jednostkową netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto oraz oddzielnie dla zadania 1 i 2.
6) Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w PLN za całość zamówienia.
7) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny.

7. Miejsce i termin złożenia oferty:
1) Ofertę należy złożyć do dnia 08.05.2023 r. do godz. 9:00
2) Dopuszcza się złożenie oferty:
a) w formie pisemnej na adres: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a (decyduje data i godzina wpływu do urzędu),
b) w formie elektronicznej, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej (wersja pdf/skan) na adres email: sekretariat@archiwum.zgora.pl, bądź za pośrednictwem EPUAP: /7r62b9uvkt/SkrytkaESP (decyduje data i godzina wpływu do urzędu).

8. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć w formie skanu.
2) Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz ofertowy należy wypełnić czytelną i trwałą techniką w formie pisemnej.
3) Oferta może być złożona na druku innym niż ten, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, pod warunkiem, iż zawiera wszystkie elementy zawarte w załączonym wzorze oferty.
4) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do Reprezentowania wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikająca z właściwego rejestru bądź na podstawie pełnomocnictwa.
5) Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką.
6) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osoby określone w pkt 8 ppkt 4. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
7) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.
8) Wykonawca może zastrzec, które jego dokumenty nie będą ujawniane, ponieważ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913, z 2021 r. poz. 1655. ze zm.).
9) Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę, której nie może zmienić.

9. Miejsce i termin rozpatrzenia ofert:
1) Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi w dniu 12.05.2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego.
2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poda do wiadomości publicznej informację o wyborze wykonawcy za pośrednictwem umieszczenia informacji na stronie www.archiwum.zgora.pl

10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są: p. Piotr Lasota, nr tel. 68 329 98 01 wew. 206, e-mail: p.lasota@archiwum.zgora.pl

11. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1) Przedkładając swoją ofertę Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz w pełni akceptuje zakres i przedmiot zamówienia, co potwierdza podpisem na dokumentach o których mowa w pkt 5.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają ponadto warunki określone we wzorze oferty, stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania.
3) Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie wszystkich warunków udziału w postępowaniu.

12. Aspekty społeczne zamówienia
W przypadku konieczności zatrudnienia przez Wykonawcę dodatkowych osób do wykonywania czynności w zakresie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zatrudnieniem były objęte w szczególności osoby bezrobotne, młodociane w celu przygotowania zawodowego, osoby niepełnosprawne lub inne osoby wskazane w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, z zachowaniem minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, jak i minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych.

13. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
1) W sprawach nieuregulowanych w treści zapytania zastosowanie mają przepisy wyłącznie Kodeksu cywilnego.
2) Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, z późn. zm.).

Dyrektor
Beata Grelewicz

27.04.2023

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-04-27
Data publikacji:2023-04-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lasota
Liczba odwiedzin:1188